หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน (.. 2564 – 2565)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน (.. 2564 – 2565) และมอบหมายให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือ และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ... ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          สมช. รายงานว่า ในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน (.. 2564 – 2565) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 

หัวข้อ

รายละเอียดโครงการฯ

ความเป็นมา

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อนฯ เป็นการบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ช่วงบ้านคลองใหญ่ถึงเขาหนองบัว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิม (คลองยุทธศาสตร์ดักรถถังตามแนวชายแดน) ให้เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ และตอบสนองความมั่นคงทางทหารตามแนวชายแดน

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคลองยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิมให้เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

(2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานอย่างสมบูรณ์

(3) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เชื่อมต่อกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดเป็นตลาดจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปเพิ่มมูลค่าทางการค้าบริเวณชายแดน (4) เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบคลองยุทธศาสตร์ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิธีการดำเนินงาน

(1) เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่อาจมีตกค้างหลงเหลือในพื้นที่บริเวณคลองยุทธศาสตร์

(2) เตรียมพื้นที่และขุดลอกคลองยุทธศาสตร์เดิมให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำมีความลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร กว้างด้านล่าง 5 เมตร กว้างด้านบน 10 เมตร มีความยาวประมาณ 3,200 เมตร ตั้งแต่คลองใหญ่-เขาหนองบัว

(3) ขุดคลองขนาดเล็กความยาวประมาณ 300 เมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างคลองยุทธศาสตร์ ที่ขุดลอกแล้ว) กับแหล่งต้นน้ำ (คลองโอลำเจียก

(4) สร้างถนนลาดยางความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ความยาวประมาณ 1,033 เมตร เพื่อใช้เป็นทางสัญจรในอนาคตเลียบขนานตามแนวคลองยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับถนนไปจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

(5) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองใหญ่และขุดสระเก็บน้ำ (แก้มลิง) เพื่อกักเก็บน้ำจากคลองโอลำเจียก โดยสระเก็บน้ำได้ 80,254 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีปริมาณน้ำเพิ่มสำหรับการเกษตรประมาณ 304,900 ลูกบาศก์เมตร

(6) ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำในคลองยุทธศาสตร์ให้ชุมชนมีแหล่งอาหารและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากจับสัตว์น้ำ และปรับปรุงทัศนียภาพถนนเลียบคลองยุทธศาสตร์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ

คลองยุทธศาสตร์ช่วงบ้านคลองใหญ่-เขาหนองบัว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 3,200 เมตร

ผู้รับผิดชอบ

(1) หน่วยประสานงานหลัก : กองทัพเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

(2) หน่วยงานดำเนินการ : กรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ 9 และสำนักงานชลประทานจันทบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน

ปีงบประมาณ .. 2564-2565

งบประมาณ

37,057,885 บาท (จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพเรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน และเทศบาลตำบลคลองใหญ่

 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นควรให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและกรมชลประทาน ร่วมกันจัดทำโครงการในลักษณะที่ต่อเนื่องกันเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ เช่น โครงการแก้มลิงและประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง และผันน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นด้วย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1714

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!