หมวดหมู่: มติ ครม.

1aaaDผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 ที่ได้พิจารณาความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมของการขอยกเลิกการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 (พระราชกำหนดฯ) รวมทั้งการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการเราชนะของกระทรวงการคลัง (กค.) ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 .. 2563 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ยืนยันว่าการเพิ่มหน่วยรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการฯ แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งขึ้น รวมถึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในโครงการอื่นๆ ที่มีกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการฯ จะสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมฯ กำหนดกลไกการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

          2. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เดือนมีนาคม 2564 เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทางการปรับปรุงงบประมาณของโครงการฯ ให้เป็นไปตามผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. อนุมัติให้จังหวัดหนองคายยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ประกอบด้วย การยกเลิกโครงการย่อย จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการภายใต้แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ จำนวน 3 โครงการ และโครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 โครงการ รวมวงเงิน 33,695,620 บาท และการปรับลดวงเงินของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลานิลในบ่อดิน จาก 6,300,000 บาท เป็น 6,089,000 บาท ภายใต้แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ

          4. มอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัด กำชับให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการฯ ได้โดยเร็ว และในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบมีความประสงค์จะขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการฯ จะต้องระบุเหตุผลในการดำเนินการดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

          5. อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐภายใต้โครงการเราชนะในส่วนของการใช้ชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงการชำระค่าบริการในระบบขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมระบบขนส่งทางอากาศ) พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เร่งประสานกับกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะให้สามารถรองรับการดำเนินการได้ตามที่เสนอ รวมทั้งกำชับให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดอย่างเคร่งครัด

          6. รับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (โครงการฯ) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการฯ ที่ได้มีการจองที่พักในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้จนถึงเดือนเมษายน 2564” เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการฯ สามารถเลื่อนการจองที่พักสำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563เป็นต้นไป ซึ่งการเลื่อนการเข้าพักจะต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของโครงกรฯ คือวันที่ 30 เมษายน 2564” พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเร็ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1713

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!