หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9การขอรับความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens)

          คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens) และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนของประเทศไทยรับรองร่างกรอบความร่วมมือฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างกรอบความร่วมมือดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

          (กปส. แจ้งว่า เบื้องต้นสำนักเลขาธิการอาเซียนได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกอาเซียนว่าจะมีการรับรองร่างกรอบความร่วมมือฯ ในที่ประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

          สาระสำคัญของเรื่อง

          ร่างกรอบความร่วมมือฯ จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนในการมุ่งเน้นให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่างกรอบความร่วมมือฯ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็นที่จำเป็นในการพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

          1. แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 3 แนวคิด

                 1.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

                          - ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น ความพร้อมในการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ และแล็ปท็อป) ควรทำให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การมีโครงการสนับสนุน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือราคาย่อมเยา ยังเป็นแนวทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล

                 1.2) ทักษะความเข้าใจและเทคโนโลยีดิจิทัล 

                          - ประเทศสมาชิกอาเซียนควรกำหนดทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลที่ประชาชนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน

                          - พลเมืองอาเซียนควรมีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และการปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์และการโจมตีทางไซเบอร์

                 1.3) การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

                          - บริษัทต้องออกแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีความครอบคลุมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ รวมทั้งรัฐบาลต้องผลักดันการใช้ดิจิทัลในองค์กรระดับชุมชน ธุรกิจ และองค์กรภาครัฐต่างๆ เพื่อการให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคน

          2. ประโยชน์สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน

                 - พัฒนาขีดความสามารถของพลเมืองอาเซียนในการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

                 - ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ ด้านดิจิทัล เช่น ข่าวปลอม

                 - สนับสนุนธุรกิจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

          3. ระยะเวลาดำเนินการ

                 - ร่างกรอบความร่วมมือฯ มิได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกำหนดแนวทางของแต่ละประเทศสมาชิก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1709

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!