หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5การเตรียมการด้านงบประมาณสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565

          คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 (เจ้าภาพเอเปค) ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2,342.28 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 940.82 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,283.10 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจโดยตรงต่อไป

          ทั้งนี้ หากในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจที่มีความจำเป็นที่จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาความจำเป็น เหมาะสมของภารกิจและวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการให้รอบคอบ รัดกุม และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณมากเกินความจำเป็น ก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

          ประเทศไทยจะต้องจัดการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย

 

ประเภท

การประชุม

จำนวน

(ครั้ง)

สาระสำคัญ

1. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting – SOM)

5

จัดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ประกอบด้วย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting – SOM) การประชุมคณะกรรมการ (Committee) การประชุมคณะทำงาน (Working Group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในห้วงเวลาประมาณ 10 – 15 วัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

2. การประชุมระดับรัฐมนตรี

(APEC Ministerial Meeting – AMM)

9

จัดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำ โดยมีการประชุมรายสาขาที่สำคัญ 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีการค้า (Ministers Responsible for Trade – MRT) และการประชุมรัฐมนตรีการคลัง (Finance Minister Meeting – FMM) นอกจานี้ จะมีการจัดประชุมรายสาขาอื่นๆ ตามวาระหรือหัวข้อสำคัญที่ไทยต้องการผลักดัน เช่น การท่องเที่ยว SMEs และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

3. การประชุมระดับผู้นำ

(APEC Economic Leaders’ Meeting – AELM)

1

จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ใช้เวลาประมาณ 7 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 10,000 คน โดยมีผู้นำเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้นำจากประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของเจ้าภาพ องค์การระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ซึ่งในช่วงการประชุมผู้นำจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย การประชุมรัฐมนตรีเอเปค การประชุม APEC CEO Summit การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

 

          นอกจากการประชุมข้างต้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและ/หรือกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Week) และการดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเอเปค เป็นต้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1708

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!