หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copy

การรับรองแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ (The Sub – Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security) ครั้งที่ 3

 

          คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ (The Sub – Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security) ครั้งที่ 3 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ

          สาระสำคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

ประเด็น

 

สาระสำคัญ

1) การแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

 

การหารือเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากกลุ่มหัวรุนแรงทั่วโลกยังคงเผยแพร่อุดมการณ์ที่สุดโต่งและแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกแยก โดยผนวกประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ในเรื่องเล่าและการโฆษณาชวนเชื่อ โดยการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้กลุ่มก่อการร้ายและผู้มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและสามารถเผยแพร่แนวคิดของตนทั่วภูมิภาคได้

2) การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอย่างยั่งยืน

 

เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทในการตอบสนองต่อปัญหาแบบ รวมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การริเริ่มนโนบายสร้างสังคมที่มีความยึดโยงระหว่างกันและทุกคนมีส่วนร่วม ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการตอบสนองที่เป็นไปตามหลักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีความทันสมัยและเหมาะสม

3) การหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติ

 

- การเดินทางเข้าออก ภายในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ขัดแย้งของนักรบก่อการร้ายต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่คุกคามความมั่นคงของภูมิภาค

- ความท้าทายด้านสังคมและกฎหมายที่มีความซับซ้อน ซึ่งเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของนักรบก่อการร้ายต่างชาติและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตน การย้ายที่อยู่ใหม่ การส่งกลับประเทศต้นทาง

- ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีรูปแบบการดำเนินคดี การบำบัดฟื้นฟู และการกลับเข้าสู่สังคมตามบริบทแต่ละประเทศ แต่การกำหนดแนวทางร่วมกันในการดำเนินคดี การหลุดพ้นจากกลุ่มและแนวคิดก่อการร้าย การบำบัดฟื้นฟู และการกลับเข้าสู่สังคมของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และแนวปฏิบัติที่ดีในการตอบสนองภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายในภูมิภาค

4) การมีส่วนร่วมของประชาชน

 

- ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สตรี เยาวชน ชุมชน และผู้นำศาสนาในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และการสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัว

- บทบาทของภาคประชาสังคมในการช่วยเสริมงานของภาครัฐในการบำบัดฟื้นฟูและนำผู้ที่เคยมีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและครอบครัวกลับสู่สังคม

5) ความร่วมมือในการจัดตั้งเวทีหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายการต่อต้านการก่อการร้าย

 

จัดตั้งเวทีหารือด้านนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ภายใต้การสนับสนุนของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ เพื่อหาแนวทางและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการประเด็นทางนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของนักรบก่อการร้ายต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของรัฐและหน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ อินโดนีเซียกับออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดประชุมด้านนโยบายครั้งแรกผ่านทางระบบออนไลน์ในปี .. 2564

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 26 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1707

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!