หมวดหมู่: กลต.

SET 3

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 25 มกราคม 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 25 ม.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 50,000 2.16 ขาย Link
คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPW) นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2564 50,000 2.22 ขาย Link
จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GJS) คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 50,000,000 - รับโอน Link
จี สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GSTEEL) คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 130,317,780 - รับโอน Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 15,000 22.20 ซื้อ Link
เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 10,000 37.75 ขาย Link
เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC) นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2564 5,000 5.40 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2564 20,000 4.36 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 2,500,000 11.94 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 1,655,000 11.95 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2564 500,000 11.49 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 1,399,500 11.17 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 4,500,000 12.00 ขาย Link
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 1,200,000 11.10 ขาย Link
ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKS) นาย จิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 100,000 6.30 ซื้อ Link
ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) นาย ทิวา จารึก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวันทนีย์ จารึก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/01/2564 234,000 0.15 ขาย Link
เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM) นาง สุนทรี จรรโลงบุตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 500,000 2.58 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 21/01/2564 240,000 26.75 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 21/01/2564 10,000 27.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 22/01/2564 200,000 26.75 ซื้อ Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) หุ้นสามัญ 21/01/2564 95,176,400 37.75 ซื้อ Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) หุ้นสามัญ 21/01/2564 95,176,400 37.75 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 19/01/2564 400,000 0.79 ขาย Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 20/01/2564 900,000 0.79 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 22/01/2564 149,400 1.62 ขาย Link
วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK) นาง สุมาลี อ่องจริต ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 1,000,000 2.42 ซื้อ Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาง พัชรา วีรบวรพงศ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด) หุ้นสามัญ 20/01/2564 459,470,000 11.60 ซื้อ Link
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGP) นาง พัชรา วีรบวรพงศ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์) หุ้นสามัญ 20/01/2564 459,470,000 11.60 ขาย Link
เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPG) นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 21/01/2564 3,530,000 0.48 ซื้อ Link
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA) นาย วิงเกิง เชาว์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/01/2564 10,000 52.50 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!