หมวดหมู่: คลัง

1aaa2BPatasia

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือการตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเกี่ยวกับสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ) ปรากฏตามสื่อสาธารณะ นั้น

      นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงว่า การตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะถึงสถานภาพของธนาคารกรุงไทยฯ ตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ว่า มีสถานภาพ เป็นรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากบทนิยามรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ กำหนดว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ก) (องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ 50 ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาคารกรุงไทยฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

         โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 55.07 ของทุนทั้งหมด ธนาคารกรุงไทยฯ จึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ อย่างไรก็ดี การตอบข้อหารือดังกล่าวเป็นการให้ความเห็นต่อสถานภาพ ของธนาคารกรุงไทยฯ ตามขอบเขตและบทนิยามของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ เท่านั้น

        ส่วนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยฯ ตามกฎหมายฉบับอื่น จะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและบทนิยามของรัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการบังคับใช้ที่ต่างกัน

      สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02 265 8050 ต่อ 5505 และ 5914

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!