หมวดหมู่: เกษตร

1aaaBe

กรมชลประทานเร่งศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

       นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ และร่วมปฐมนิเทศโครงการฯ ว่า โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงมีมติให้กรมชลประทานทำการศึกษาภาพรวมของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปีเพืีอให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

       สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงนี้มีพื้นที่ชลประทาน 550,688 ไร่​ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร กับอำเภอคีรีมาศและอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

       กรมชลประทานมีแผนที่จะปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำของโครงการให้สามารถบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

  “การดำเนินการศึกษาโครงการจะศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในลำน้ำปิงให้มีประสิทธิภาพ  สามารถวางกรอบการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของน้ำ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน  กรมชลประทานพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยดี และกอประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชน” นายเฉลิมเกียรติสรุป

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!