หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 8ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน ‘บ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1’ ที่ ‘A-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

      ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด (ABPSPV) ที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันแบบร่วมกันและแทนกันได้โดยผู้ผลิตไฟฟ้า 3 รายคือ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด (ABP3) บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด (ABPR1) และบริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด (ABPR2) ซึ่งบริษัททั้ง 3 แห่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ จากทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ของ ABPSPV ดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ABP3 ABPR1 และ ABPR2

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้

        อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ABPSPV มีระดับเท่ากับอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ ABP3 ABPR1 และ ABPR2 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกันดังกล่าว ผู้ค้ำประกันทั้ง 3 รายจะให้การค้ำประกันแบบร่วมกันและแทนกันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับหุ้นกู้ทั้งจำนวนซึ่งรวมถึงเงินต้นในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาทบวกหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของผู้ค้ำประกัน

         อันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันทั้ง 3 ราย (ABP3 ABPR1 และ ABPR2) สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงที่ผู้ค้ำประกันเหล่านี้ได้รับจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าวแต่ละรายต่างก็ใช้เทคโนโลยที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว อีกทั้ง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ค้ำประกันก็ยังมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

      ABP3 ได้รับการก่อตั้งในปี 2553 เพื่อให้เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 132.5 เมกะวัตต์และสามารถผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายที่ขนาด 30 ตันต่อชั่วโมง บริษัทมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกจำนวน 46 เมกะวัตต์และสัญญาขายไอน้ำอีกจำนวน 13 ตันต่อชั่วโมงด้วย

        ABPR1 ได้รับการก่อตั้งในปี 2554 เพื่อให้เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 123.3 เมกะวัตต์และสามารถผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายจำนวน 30 ตันต่อชั่วโมง บริษัทมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกจำนวน 17 เมกะวัตต์และสัญญาขายไอน้ำอีกจำนวน 14 ตันต่อชั่วโมง ในปี 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 16 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 15 ปีกับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมรายใหม่ 1 รายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยคาดจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวได้ในเดือนพฤษภาคม 2564

       ส่วน ABPR2 นั้นได้รับการก่อตั้งในปี 2554 เพื่อให้เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 124.4 เมกะวัตต์และสามารถผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายจำนวน 30 ตันต่อชั่วโมง บริษัทมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกจำนวน 24 เมกะวัตต์และสัญญาขายไอน้ำอีกจำนวน 14 ตันต่อชั่วโมงอีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันทั้ง 3 รายคือ ABP3 ABPR1 และ ABPR2

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ABPSPV อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งซึ่งได้แก่ ABP3 ABPR1 และ ABPR2 มีการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558


บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด (ABPSPV)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

ABPSPV214A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A-

ABPSPV224A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A-

ABPSPV234A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

ABPSPV244A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

ABPSPV264A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

ABPSPV274A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

ABPSPV284A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A-

ABPSPV294A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572

A-

ABPSPV304A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

A-

ABPSPV324A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

      © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!