หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 20ทริสเรทติ้ง ประกาศเครดิตพินิจ ‘Negative’ อันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ‘บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์’

        ทริสเรทติ้ง ประกาศ ‘เครดิตพินิจ’ แนวโน้ม ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้แจ้งยกเลิกสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก ซึ่งเป็นประเด็นกังวลของทริสเรทติ้งว่าบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้ได้ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงหากมีการด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการนี้ในระดับสูง

      บริษัทได้รับสัญญาสัมปทานจากคณะกรรมการบริหารงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมาเพื่อพัฒนาโครงการในระยะแรกตั้งแต่ปี 2558 โดยบริษัทได้สัมปทานเป็นระยะเวลา 50 ปีและขยายสัญญาได้อีก 25 ปี ซึ่งโครงการในระยะแรกประกอบด้วย ท่าเรือขนาดเล็ก การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร และโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงไฟฟ้าและสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว

       เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนื่องจากโครงการของบริษัทผิดเงื่อนไขในการดำเนินการตามสัญญา บริษัทได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และเร่งดำเนินการแก้ไขข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา บริษัทจึงร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการแก้ข้อพิพาทดังกล่าวด้วย

       ทั้งนี้ อันดับเครดิตได้พิจารณาถึงผลกระทบของความล่าช้าอย่างยาวนานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไว้แล้ว โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในการลงทุนของบริษัทที่ยังไม่ประสบความสำเร็จและเป็นอุปสรรคในการพยายามลดภาระหนี้ของบริษัท เนื่องจากโอกาสที่โครงการจะมีความก้าวหน้าได้ในระยะเวลาอันใกล้มีความเป็นไปได้น้อย ทริสเรทติ้งจึงไม่รวมโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้และในประมาณการรายได้ ดังนั้น การยกเลิกสัญญาสัมปทานจึงไม่กระทบกับประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงาน และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ทริสเรทติ้งได้ประมาณการไว้

       ทว่า การยกเลิกสัญญาสัมปทานดังกล่าวอาจทำให้เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนในโครงการนี้ในระดับสูง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนจำนวนมากในการปรับพื้นที่และก่อสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วย งานก่อสร้างถนน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก อาคารที่อยู่อาศัย ท่าเรือขนาดเล็ก เป็นต้น โดย ณ เดือนกันยายน 2563 บริษัทรายงานเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการนี้จำนวน 7.8 พันล้านบาท หากบริษัทต้องรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้ ก็จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีโอกาสที่บริษัทจะผิดเงื่อนไขข้อกำหนดทางการเงินของหุ้นกู้ได้

      ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้กำหนดให้บริษัทจะต้องรักษาอัตราส่วนภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกิน 3 เท่า โดยอัตราส่วนนี้อยู่ที่ 2.59 เท่า ณ เดือนกันยายน 2563 ในกรณีที่บริษัทผิดเงื่อนไขข้อกำหนดทางการเงิน ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องเอาไว้

        ในขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อโต้แย้ง และยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน
ทริสเรทติ้งจึงกำหนดเครดิตพินิจแนวโน้ม ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงดังกล่าว โดยแนวโน้ม ‘Negative’ หรือ “ลบ” หมายถึง ผลลัพธ์จากข้อกล่าวหาดังกล่าวอาจจะมีผลลบต่ออันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิต ทั้งนี้
ทริสเรทติ้ง จะทบทวนเครดิตพินิจอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัท

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

ITD226A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

BBB-

แนวโน้มเครดิตพินิจ:

Negative

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!