หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 24ทริสเรทติ้ง ประกาศเครดิตพินิจ ‘Developing’ อันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน‘บ.เงินติดล้อ’

     ทริสเรทติ้งประกาศ ‘เครดิตพินิจ’แนวโน้ม ‘Developing’ หรือ ‘ไม่ชัดเจน’ สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระดับ ‘A-‘ ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยการประกาศ ‘เครดิตพินิจ’ ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากประกาศของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิตระดับ ‘AAA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง) ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการออกและจำหน่ายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานการระดมทุนและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่งบการเงินของบริษัท

        เครดิตพินิจแนวโน้ม ‘Developing’ หรือ ‘ไม่ชัดเจน’ มีความหมายว่าสถานการณ์ด้านเครดิตดังกล่าวมีโอกาสที่จะส่งผลทั้งในทางบวกและลบต่ออันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท หรืออันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่าวอาจคงอยู่ในระดับเดิมเท่ากับในช่วงก่อนการประกาศเครดิตพินิจก็ได้

      เมื่อพิจารณาจากกรอบเวลาแล้ว บริษัทคาดว่ากระบวนการออกและจำหน่ายหุ้นสามัญจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในครึ่งหลังของปี 2564 โดยหลังจากกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทคาดว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงมากสุดไม่ต่ำกว่า 30% จาก 50% ในขณะที่ Siam Asia Credit Access Pte Ltd (SACA) จะลดการถือหุ้นมากสุดไม่ต่ำกว่า 25% จาก 50% หลังจากที่หุ้นของบริษัทมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ SACA จะไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะปานกลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็มีความประสงค์ที่จะคงระดับการถือหุ้นให้ไม่ต่ำกว่า 30% แม้ว่าจะผ่านระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้นไปแล้วก็ตาม

       อันดับเครดิตของบริษัทในปัจจุบันได้รับการยกระดับจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านธุรกิจและการเงินจากทางธนาคาร ในขณะที่อันดับเครดิตเฉพาะนั้นสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันรวมถึงความแข็งแกร่งของ
แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี ความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งและฐานทุนที่เข้มแข็งเพียงพอ รวมถึงการมีแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่ดี

       โดยปกติแล้วการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลในด้านบวกต่ออันดับเครดิต อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลในด้านบวกต่ออันดับเครดิตของบริษัทก็ได้โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณเงินทุนที่จะเพิ่มขึ้น และที่สำคัญกว่านั้น คือความสามารถที่จะทำให้เห็นว่าบริษัทจะรักษาระดับฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นไว้ได้ในระยะยาว

      ในส่วนของการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทนั้น ณ ปัจจุบัน มุมมองของทริสเรทติ้งต่อสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยทริสเรทติ้งคาดหมายว่าบริษัทจะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาต่อไป ซึ่งหากมุมมองของทริสเรทติ้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและธนาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่สัดส่วนการถือหุ้นลดลง การยกระดับอันดับเครดิตจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทเองก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิม ในทางกลับกัน หากทริสเรทติ้งมองว่าการสนับสนุนที่จะได้รับจากธนาคารนั้นอ่อนแอลงหรือมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลงก็อาจส่งผลทำให้มีการปลดการยกระดับอันดับเครดิตจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทได้เช่นกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะมีผลในด้านลบต่ออันดับเครดิต

        ทริสเรทติ้ง คาดว่า จะทบทวนเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งหลังจากที่บริษัททำธุรกรรมการออกหุ้นสามัญจำหน่ายแก่ประชาชนครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อมีข้อมูลเพียงพอที่ทริสเรทติ้งจะทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดต่อสถานะเครดิตของบริษัท

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 10 กรกฎาคม 2558


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

NTL21DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A-

NTL217A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A-

NTL221A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A-

NTL22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 450 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A-

NTL224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A-

แนวโน้มเครดิตพินิจ:

Developing

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

           © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!