หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 1ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ของ DAD SPV ที่ ‘AAAsf(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

        ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 22 มกราคม 2564: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (DAD SPV) ที่ ‘AAAsf(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โครงการนี้เป็นโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท CMBS ที่ใช้กระแสเงินสดตลอดระยะเวลา 30 ปีที่จะได้รับจากค่าเช่าและค่าบริการจากอาคารศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ อาคารศูนย์ราชการดังกล่าวได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100%

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

       อันดับเครดิตได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล: อันดับเครดิตของหุ้นกู้สะท้อนถึงภาระผูกพันในการชำระค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ อย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการเพียงรายเดียวของโครงการ ความน่าเชื่อถือของโครงการนี้จึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของกรมธนารักษ์ เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ชำระโดยกรมธนารักษ์

       โครงสร้างทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี: เงินที่จะนำมาใช้ในการชำระค่าเช่าและค่าบริการโดยกรมธนารักษ์ในแต่ละปี จะได้รับการจัดสรรโดยผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาล DAD SPV ได้รับชำระค่าเช่าและค่าบริการตรงตามกำหนดตลอดมาตั้งแต่งวดแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 และได้รับชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการงวดล่าสุดเมื่อเดือน ตุลาคม 2563  ฟิทช์คาดว่าโครงการจะสามารถรักษาระดับอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio)  ได้ที่ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าและสามารถรองรับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ใหม่ (refinancing rate) ได้สูงกว่าระดับ 15% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสมมติฐานที่ ‘AAAsf(tha)’ ของฟิทช์  การที่กรมธนารักษ์ทำการชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเข้าบัญชีของ DAD SPV โดยตรง ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากกรณีที่เงินของ DAD SPV จะไปปะปนกับบุคคลอื่นจากค่าเช่าและค่าบริการรายปีที่จะได้รับ (commingling risk)   

       นอกจากนี้ ธพส. ยังได้รับอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงไทย (ได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’) ในรูปของวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพันจำนวน 2.3 พันล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการชำระค่าเช่าและค่าบริการแทนกรมธนารักษ์ในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเต็มจำนวนได้  จนถึงปัจจุบันวงเงินกู้ดังกล่าวยังไม่เคยมีการเบิกถอน  ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ ธพส. จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (กรณีที่มีความจำเป็น) เนื่องจาก ธพส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

     อันดับเครดิตของหุ้นกู้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่โครงการได้มีการกันเงินสำรองต่างๆ และจากการที่ DAD SPV ได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงินกับธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC; อันดับเครดิตสากล AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ/F1+)  เพื่อที่จะประกันผลตอบแทนจากการนำเงินในบัญชีสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นไปลงทุนในระหว่างปี 2551 ถึง 2568

         ผู้จัดการสินเทรัพย์และผู้บริหารโครงการมีความชำนาญ:  ธพส. และบริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์และผู้บริหารโครงการตามลำดับตั้งแต่เริ่มโครงการมา และมีประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ

        โครงสร้างทางกฎหมายอยู่ในเกณฑ์ดี: ผู้ออกตราสารหนี้เป็นบริษัทเฉพาะกิจ (special purpose company) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อไปซื้อสิทธิสำหรับการรับกระแสเงินสดภายใต้สัญญาต่างๆ ของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการแยกสินทรัพย์อย่างเหมาะสม

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

       ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก เนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่สูงสุดแล้ว

      ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง ฟิทช์มองว่าการปรับลดอันดับเครดิตที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการตามกำหนดเป็นภาระผูกพันอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ของกรมธนารักษ์

      การใช้ข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากบุคคลที่สาม ตามเกณฑ์ SEC 17G-10

สำหรับการประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ ฟิทช์ไม่ได้รับหรือทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม 15E สำหรับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Form ABS Due Diligence-15E)

ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

         ฟิทช์ ได้ทำการตรวจสอบความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และโครงการ และไม่พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับเครดิต ฟิทช์ ไม่ได้ทำการตรวจสอบผลการประเมินรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ทำการประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ โดยการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานะทางการเงินของฟิทช์

       โดยภาพรวมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในโครงการของฟิทช์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้องของฟิทช์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเชื่อถือได้

แหล่งที่มาของข้อมูลที่สำคัญที่อ้างอิงในปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิต

       แหล่งที่มาของข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์มีอธิบายไว้ในหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

       อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ เชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิต (credit profile) ของประเทศไทย

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้:

- หุ้นกู้ชุด DAD25NA มูลค่า 5 พันล้านบาท (ISIN TH0888035B07) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NB มูลค่า 6 พันล้านบาท (ISIN TH0888A35B09) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- หุ้นกู้ชุด DAD25NC มูลค่า 5.5 พันล้านบาท (ISIN TH0888B35B08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAAsf(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ติดต่อ:

Surveillance Rating Analyst

พชร ศรายุทธ

Director

+662 108 0162

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17, อาคารปาร์คเวนเชอร์, เลขที่ 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

Committee Chairperson

Atsushi Kuroda

Senior Director

+81 3 3288 2692

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!