หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1aaa2Distancing

กรมบัญชีกลางห่วงใย ย้ำ! มาตรการ Social Distancing เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

     นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ กรมบัญชีกลางมีความห่วงใยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และพร้อมสนับสนุนนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มของผู้ป่วยเก่าที่จำเป็นต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล จึงได้นำหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหลักเกณฑ์การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 เผยแพร่ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้ทราบอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

  1.         ผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลสามารถรับยาที่บ้านได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังสถานพยาบาลในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค การจัดส่งยาให้ดำเนินการได้ด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

     1.1 จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลายทาง โดยให้เก็บเลขพัสดุที่จัดส่งไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

     1.2 จัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย โดยให้ออกใบรับยาไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ     

  1. การต่ออายุรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ยังสามารถดำเนินการต่ออายุได้ โดยให้สถานพยาบาลที่ใบรับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาฯ มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4 /150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 จนกว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งให้สถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเดิม

     “ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เวียนแจ้งหลักเกณฑ์ฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4 /102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4 /130 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563  และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4 /150 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ และกรมบัญชีกลางขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!