หมวดหมู่: กลต.

SET33

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 18 มกราคม 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 18 ม.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 45 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 550,000 55.82 ขาย Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 15/01/2564 29,850,000 0.19 ขาย Link
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JCK) นาย อภิชัย เตชะอุบล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 420,000 1.22 ซื้อ Link
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI) นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/01/2564 348,100 1.88 ซื้อ Link
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) นางสาว พิกุล สมวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 07/01/2564 50,000 15.00 ขาย Link
ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DOHOME) นางสาว พิกุล สมวัน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 08/01/2564 85,000 16.30 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นาย อนุวัฒน์ จารุกรสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 15/01/2564 15,000 12.03 ซื้อ Link
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(T) นาย ทรรศิน จงอัศญากุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์) หุ้นสามัญ 13/01/2564 5,000,000 0.06 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) หุ้นสามัญ 12/01/2564 49,600 6.35 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) หุ้นสามัญ 13/01/2564 50,000 6.45 ขาย Link
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) นาย ชัชชวี วัฒนสุข คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) หุ้นสามัญ 14/01/2564 15,000 6.55 ขาย Link
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQM) นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 5,000 118.00 ซื้อ Link
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG) นาย บุญ วนาสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จารุวรรณ วนาสิน) หุ้นสามัญ 15/01/2564 350,000 26.75 ซื้อ Link
เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NVD) นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 06/01/2564 284,216,119 2.52 ซื้อ Link
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) นาง ปรียนาถ สุนทรวาทะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 2,000,000 69.50 ขาย Link
บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGRIM) นาย ฮาราลด์ ลิงค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 2,000,000 69.69 ซื้อ Link
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 13/01/2564 20,000 6.95 ซื้อ Link
บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCPG) นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 10,000 16.00 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หุ้นสามัญ 14/01/2564 115,000,000 35.50 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) หุ้นสามัญ 14/01/2564 115,000,000 35.50 ซื้อ Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หุ้นสามัญ 15/01/2564 235,500,000 35.50 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) หุ้นสามัญ 15/01/2564 235,500,000 35.50 ซื้อ Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หุ้นสามัญ 14/01/2564 115,000,000 35.50 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) หุ้นสามัญ 14/01/2564 115,000,000 35.50 ซื้อ Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หุ้นสามัญ 15/01/2564 235,500,000 35.50 ขาย Link
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC) นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด) หุ้นสามัญ 15/01/2564 235,500,000 35.50 ซื้อ Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 13/01/2564 2,949,700 0.49 ขาย Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 14/01/2564 2,000,000 0.49 ขาย Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด) หุ้นสามัญ 15/01/2564 4,000,000 0.49 ขาย Link
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) นาย สรายุทธ์ อุยบวน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 11,900 1.49 ซื้อ Link
ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI) นาย สรายุทธ์ อุยบวน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 18/01/2564 200,000 1.56 ซื้อ Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) หุ้นสามัญ 15/01/2564 500,000 7.10 ขาย Link
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD) นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์) หุ้นสามัญ 18/01/2564 300,000 1.66 ขาย Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2564 50,000 5.20 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2564 50,000 5.25 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2564 50,000 5.20 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2564 50,000 5.20 ซื้อ Link
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 23,700 5.45 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 50,000 15.00 ขาย Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 100,000 14.95 ขาย Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 12/01/2564 1,150,700 4.02 ซื้อ Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 230,000 4.20 ซื้อ Link
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT) นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 14/01/2564 124,100 4.15 ซื้อ Link
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI) นาย ธนา รัตนนาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 13/01/2564 20,000 7.05 ขาย Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/01/2564 300,000 4.96 ซื้อ Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!