หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyการเสนอความเห็นการดำเนินการสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการพิจารณาการดำเนินการสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อไป

          สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้คณะกรรมการฯ รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

          สาระสำคัญของเรื่อง

          คณะกรรมการฯ รายงานว่า

          1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน .. 2559 ข้อ 9 วรรคสอง กำหนดให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด (มีคะแนนผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยต่ำกว่า 3 คะแนน จาก 5 คะแนน เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน) พร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยุบเลิก

          2. ผลการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2559 - 2561 พบว่า มีทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จำนวน 3 ทุน ประกอบด้วย (1) กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)] (2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)] และ (3) กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย [กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)] โดยมีค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

หน่วย : คะแนน

ทุนหมุนเวียน

คะแนนในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

1.1060

1.2318

2.7345

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.3673

2.1659

1.9205

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

1.8273

1.6596

1.7476

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผลประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงิน (2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านปฏิบัติการ และ (4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

 

          3. คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงาน (ตามข้อ 2) ความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน) และความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดของทั้ง 3 ทุนหมุนเวียนแล้วมีมติ ดังนี้

                3.1 ให้ กก. เร่งดำเนินการจัดทำระบบงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) .. 2562 เพื่อรองรับงานของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและดำเนินการยุบกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ และพนักงานของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้เนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 (ประกาศกระทรวงการคลังฯ) ต่อไป

                3.2 ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยเร็ว และดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ทั้งนี้ สำหรับกรณีการขยายวัตถุประสงค์ของเงินทุน โดยยกร่างพระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวัตถุประสงค์ใหม่ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 มาตรา 63 ประกอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนวียน พศ. 2558 มาตรา 14 และมาตรา 15 

                3.3 ให้กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยดำเนินการต่อไป (คณะกรรมการฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป เนื่องจากมีความสำคัญในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะร่วมสมัยไปสู่ระดับนานาชาติ ประกอบกับในปีงบประมาณ 2562 กองทุนดังกล่าวมีผลการประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ 4.1388 คะแนน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย) แต่หากผลการประเมินของกองทุน ประจำปีบัญชี 2564 ตำกว่าเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนด ให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย .. 2551 เพื่อยุบเลิกกองทุนต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11472

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!