หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10การเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563 

        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 และ ปีบัญชี 2563 รวมจำนวน 14 ทุนหมุนเวียน โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,112.85 ล้านบาท ดังนี้

 

ปีบัญชี

จำนวนทุนหมุนเวียน

จำนวนเงิน (ล้านบาท)

2562

10

1,950.11

2563

6

1,162.74

 

โดยให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว

          ทั้งนี้ สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการฯ รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้ง

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          คณะกรรมการฯ รายงานว่า

          กรมบัญชีกลาง [กระทรวงการคลัง (กค.)] ได้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน .. 2561 ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2562 (จำนวน 10 ทุนหมุนเวียน) จำนวน 1,950.11 ล้านบาท และปีบัญชี 2563 (จำนวน 6 ทุนหมุนเวียน) จำนวน 1,162.74 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,112.85 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2563 ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ ดังนี้

 

ทุนหมุนเวียน

ทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องนำส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน* (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2562

ปีบัญชี 2563

1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

11.73

 

9.75

 

2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

590.67

 

-

 

3. เงินทุนหมุนเวียนยางพารา

2.84

 

-

 

4. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

277.55

 

-

 

5. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

155.06

 

136.19

 

6. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

35.64

 

-

 

7. กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

798.29

 

-

 

8. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

35.22

 

-

 

9. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

14.63

 

-

 

10. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

28.48

 

-

 

11. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย

-

 

1.71

 

12. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

-

 

606.00

 

13. กองทุนสิ่งแวดล้อม

-

 

81.41

 

14. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

-

 

327.68

 

รวม

1,950.11

 

1,162.74

 

 

*หมายเหตุ : 1. ทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

= เงินคงเหลือ วันต้นปีบัญชี - จำนวนเงินสะสมสูงสุดที่คำนวณได้

 

          2. ทุนหมุนเวียนข้างต้นได้ตรวจสอบข้อมูลการคำนวณจำนวนเงินสะสมสูงสุด ทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และความเพียงพอของจำนวนเงินสะสมสูงสุดที่ทุนหมุนเวียนพึงมีไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนัยมาตรา 6 และ 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน .. 2561 และได้แจ้งยืนยันผลการคำนวณดังกล่าวต่อกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วยแล้ว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11470

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!