หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyการขอความเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียนจีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on Building ASEAN – China Partnership on Digital Economy)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียนจีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Initiative on Building ASEAN – China Partnership on Digital Economy) ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และหากมีความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารข้อริเริ่มดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลของไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อริเริ่มว่าด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างอาเซียนจีน ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล แบบเวียน (Ad-referendum) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประสานงานสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแจ้งยืนยันการให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารข้อริเริ่มฯ ของไทยต่อไป ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ

          สาระสำคัญของร่างเอกสารข้อริเริ่มฯเป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความพยายามร่วมกันระหว่างอาเซียนจีน ในการผลักดันการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสาขาต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของภูมิภาคที่มีความครอบคลุม ทั่วถึง มั่นคงปลอดภัย และยั่งยืน โดยร่างเอกสารข้อริเริ่มฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน การเคารพซึ่งกัน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย ขอบเขตความร่วมมือบนพื้นฐานของความสมัครใจ จำนวน 6 ประเด็น ดังนั้น (1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 (2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ (3) การสนับสนุนทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และการส่งเสริมความเป็น ผู้ประกอบการ การพัฒนานวัตกรรม และการปฏิรูปอุตสาหกรรมดิจิทัล (4) การอำนวยความสะดวกด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (5) การส่งเสริมความร่วมมือบนโลกอินเทอร์เน็ต และ (6) การยกระดับความร่วมมือเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11462

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!