หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5ร่างปฏิญญาของประธานของการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 (The 6th GHSA Ministerial Meeting)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาของประธานของการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 (The 6th GHSA Ministerial Meeting) ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำหรือประเด็นที่มิใช่สาระสำคัญของร่างปฏิญญาดังกล่าว ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ

          สาระสำคัญของร่างปฏิญญาฯประกอบด้วย การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางด้านสุขภาพโลก ทบทวนถึงมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 74/270 (.. 2563) ว่าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมติสมัชชาอนามัยโลกวาระที่ 73.1 ว่าด้วยการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอื่นๆ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าทั่วโลกสามารถเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งเรียกร้องให้มีการรับมือและตอบโต้โรคด้วยการบูรณาการนโยบายและการดำเนินงานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของกลไกวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda : GHSA) ในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงด้านสุขภาพโลกผ่านความร่วมมือและการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี .. 2005

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11461

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!