หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย 13 (Asian Development Fund 13: ADF 13)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 13 ของประเทศไทย จำนวน 71.22 ล้านบาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ตั้งแต่ปีงบประมาณ .. 2564 - 2567 และมอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          แนวทางการดำเนินงานของกองทุน ADF 13 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 2030 ของ Asian Development Bank (ADB) โดยมุ่งเน้น 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) สนับสนุนให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ที่เปราะบางและมีความขัดแย้ง (Fragile and Conflict-Affected Situations: FCAS) และรัฐหมู่เกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) (2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 โดยผลักดันความเท่าเทียมกันทางเพศให้มีความก้าวหน้า (Sustainable Development Goal 5’s Gender Equality) (3) สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) การรับมือกับภัยพิบัติ (4) ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการในภูมิภาค รวมถึงสินค้าสาธารณะระดับภูมิภาค (Regional Public Goods: RPG) (5) สนับสนุนภาคเอกชนในการค้าชายแดน และ (6) เสริมสร้างความยั่งยืนหนี้สาธารณะ (Debt Sustainability) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ

          ในส่วนของประเทศไทยนั้น การบริจาคเงินเพิ่มกองทุนในกองทุน ADF 13 จะเป็นไปตามขนาดสัดส่วนเดิมที่เคยบริจาคเงินในกองทุน ADF 12 ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.08 ของยอดเงินบริจาคจากประเทศสมาชิกทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงินที่ประเทศไทยจะต้องบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุน ADF 13 จำนวน 71.22 ล้านบาท หรือประมาณ 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          การชำระเงินบริจาคในกองทุน ADF 13 ของประเทศไทยแบ่งชำระเงินบริจาคเป็นเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 - 2567 โดยแบ่งชำระปีละ 17.8 ล้านบาท และขอรับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบเครดิต (Credit) ที่อัตราร้อยละ 2.76 ของยอดเงินบริจาค คิดเป็นเงิน จำนวน 1,965,653 บาท ซึ่งจะทำให้มูลค่าเงินบริจาคหลังบวกเครดิตเท่ากับ 73,184,973 บาท และทำให้มีสัดส่วนการบริจาคที่ร้อยละ 0.0858 ของยอดเงินบริจาคจากประเทศสมาชิกทั้งหมด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11459

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!