หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการรับรอง จำนวน 10 ฉบับ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

          สาระสำคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรอง จำนวน 10 ฉบับระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

          1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งกัวลาลัมเปอร์ ปี 2559 - 2568 ระยะกลาง เป็นรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (แผนระยะ 10 ปี) ระยะกลาง คือ ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ด้านการขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งที่ยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง จำนวน 217 กิจกรรม/โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็น 3.41/5 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการสร้างความเชื่อมโยง ความมีประสิทธิภาพ การบูรณาการ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านการขนส่งของอาเซียน พร้อมกันนี้อาเซียนได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะในการเสนอกิจกรรม/โครงการใหม่ และปรับกรอบเวลาการแล้วเสร็จของบางกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของโลกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในระยะ 5 ปีหลังของแผนยุทธศาสตร์

          2. แนวทางปฏิบัติสำหรับการยกระดับขั้นตอนมาตรฐานในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ เป็นเอกสารการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในท้ายที่สุด เนื่องจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องและเพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของแต่ละประเทศ

          3. ปฏิญญาบรูไนว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนของอาเซียน .. 2020 เป็นเอกสารที่กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินการเพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในภูมิภาค และการกำหนดแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปตามข้อริเริ่มระดับโลก อาทิ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนขององค์การสหประชาชาติ ปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน และยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของภูมิภาคอาเซียน โดยอาเซียนจะร่วมมือกันในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573

          4. แผนแม่บทการเดินอากาศอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจราจรทางอากาศที่ไร้รอยต่อ ส่งเสริมการดำเนินการด้านการจราจรทางอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีระบบการสื่อสาร ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับพัฒนาการของตลาดการบินของอาเซียน และการใช้ห้วงอากาศในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. พิธีสาร 2 สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน เป็นเอกสารเพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกันระหว่างรัฐสมาชิกให้เกิดการยอมรับสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระหว่างรัฐสมาชิก ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย เช่น โรงเรียนการบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศ มีโอกาสเพิ่มในการให้บริการและใช้บริการสถาบันฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นภายใต้กรอบมาตรฐานที่องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด อีกทั้งเป็นการลดภาระ ขั้นตอนการทำงานและทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (Inspector) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

          6. แนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายการบิน/ท่าอากาศยาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศยาน

          7. รายงานฉบับสุดท้ายภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเดินเรือสำราญระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่น เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินเรือสำราญในเขตพื้นที่น่านน้ำประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่าเรือปลายทาง โดยการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย

          8. แนวปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาร่องน้ำเดินเรือในอาเซียน เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุแนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาการทับถมของดินตะกอนของบริเวณท่าเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการบำรุงรักษาร่องน้ำเดินเรือในอาเซียน และส่งเสริมการใช้ช่องทางการเดินเรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

          9. แนวปฏิบัติสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับเส้นทางเดินเรือ เป็นเอกสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการออกกฎหมายและกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับระบบเส้นทางการเดินเรือ หรือการควบคุมจราจรทางน้ำ (Vessel Traffic Services: VTS) โดยที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมจราจรทางน้ำ (Vessel Traffic Services (VTS) Center) และหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือมีแผนการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างไรก็ดี ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการจัดตั้งและดำเนินการด้านความปลอดภัยสำหรับเส้นทางเดินเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) แล้ว ก็ยังคงมีความจำเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของประเทศตนให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว หรืออนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          10. แผนที่นำทางความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี .. 2021 - 2025 เป็นเอกสารแผนงานความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ระยะ 5 ปี ใน 4 สาขา ดังนี้ (1) การพัฒนา/การเสริมสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคล (2) โครงการให้คำปรึกษา (3) การศึกษาความเป็นไปได้ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ (4) โครงการด้านเทคโนโลยีและการจัดการ โดยโครงการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและเงินทุนจากสาธารณรัฐเกาหลี

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11458

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!