หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน .. .... 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน .. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ศธ. เสนอว่า กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน .. 2546 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ .. 2546 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลาย แห่งพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวหลายประการ ประกอบกับได้มีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกรรมการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว

           จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน .. ....มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน .. 2546 เกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภท และ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากกฎกระทรวงเดิม สรุปได้ดังนี้

 

ประเด็น

 

กฎกระทรวงฯ .. 2546

 

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

 

กำหนดเฉพาะกรณีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องไม่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น

 

เพิ่มกรณีกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. วิธีการสรรหาและเลือกกรรมการ

 

- ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าไว้เป็นการเฉพาะ

- กำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เสนอรายชื่อต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

 

- เพิ่มวิธีการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่าโดยให้ศิษย์เก่าเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน สำหรับกรณีสถานศึกษาตั้งใหม่ที่ไม่มีศิษย์เก่า ให้สรรหาและเลือกเฉพาะกรรมการตำแหน่งอื่นจนกว่าจะมีศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการ

- เพิ่มกรณีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและได้รับเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอรายชื่อต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และให้แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

 

กำหนดให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ โดยไม่ได้กำหนดกรณีสถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียงคนเดียวเป็นการเฉพาะ

 

เพิ่มกรณีสถานศึกษาที่มีข้าราชการครูเพียงคนเดียว ให้กรรมการที่เป็นข้าราชการครูดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระได้

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 

- กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงนี้

- กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้เสื่อมเสียต่อสถานศึกษาหรือหย่อนความสามารถ

 

- แก้ไขให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

- แก้ไขเป็นกรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ออก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11251

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!