หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) .. .... 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) .. .... โดยให้ขยายอายุรถรับจ้างที่อยู่ในระบบปัจจุบัน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ตามหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยรถรับจ้างที่มีอายุมากกว่า 9 ปี จะต้องถูกตรวจสภาพปีละ 4 ครั้ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) .. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วดำเนินการต่อไปได้

          ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ..) .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขร่างฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า การขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกินเจ็ดคน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี อาจทำให้มีการระบายก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษเกินมาตรฐานมากกว่ารถยนต์ประเภทอื่น แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างดังกล่าว ในระยะแรกจึงเห็นควรขยายอายุการใช้งานของรถยนต์รับจ้าง จาก 9 ปี เป็น 12 ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี แล้วให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาทบทวนขยายอายุการใช้งานของรถดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งร่างกฎกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังคงหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากรถรับจ้าง สมควรทบทวน ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยให้ขยายอายุรถรับจ้างที่อยู่ในระบบปัจจุบัน จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ตามหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยเห็นว่ารถรับจ้างที่มีอายุมากกว่า 9 ปี จะต้องถูกตรวจสภาพ ปีละ 4 ครั้ง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11249

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!