หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) .. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) .. .... ดังนี้

          1. ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่23 พฤศจิกายน 2563 และ

          2. ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563

          ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

          คค. เสนอว่า

          1. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี หรือช่วงภัยพิบัติจากอุทกภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล .. 2554 ได้รับผลกระทบกับการจราจรของประชาชนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้มีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการจราจร และเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยเริ่มมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิศษหมายเลข 7และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นครั้งแรกในปี .. 2540 และปัจจุบันมีกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษที่ใช้บังคับในกรณีดังกล่าว ได้แก่ 1) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2561 2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน .. 2555 และ 3) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอินบางพลี .. 2558

          2. ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 22 กันยายน 2563 ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งคาดหมายว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเวลาทั้งสองช่วงดังกล่าวจะทำให้การจราจรมีความคล่องตัว ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

          3. ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน พระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียน และตอนบางปะอิน - บางพลี

                 3.1 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ

                 3.2 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00นาฬิกา ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563

          4. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ .. 2561 โดยรายงานว่า ภาครัฐจะสูญเสียรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางประมาณ 139,996,851 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินประมาณ 186,673,629 บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถคิดเป็น 60,380,611 บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทางคิดเป็น 126,293,018 บาท

          5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

          จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) .. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง) มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

          กำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา .. 2561 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดงบางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน .. 2555 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)ตอนบางปะอินบางพลี .. 2558 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 ธันวาคม 2563

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11248

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!