หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2563

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .. 2563 [ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (17 มิถุนายน 2545) ที่กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดเก็บข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของรัฐบาล แล้วรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ] โดย สสช. ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วประเทศจำนวน 46,000 คน ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

          1. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

                 1.1 การพบเห็นปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยละ 51.6 ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 42.5 ไม่พบเห็นแต่ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด และร้อยละ 5.9 พบเห็นปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านด้วยตนเอง

                 1.2 การพบเห็นการซื้อขายยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 65.0 ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด ร้อยละ 32.2 ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติดร้อยละ 2.5 พบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ง่ายเพราะมีการซื้อขายแบบเปิดเผยและไม่เกรงกลัวกฎหมาย และร้อยละ 0.3 พบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ยากเพราะเจ้าหน้าที่เข้มงวด และต้องออกไปซื้อนอกชุมชน/หมู่บ้าน

                 1.3 การพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 52.5 ไม่พบเห็น และไม่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 42.1 ไม่พบเห็นแต่ทราบว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และร้อยละ 5.4 พบเห็นด้วยตนเอง

                 1.4 อายุของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนอายุ 20 - 24 ปี เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดมากที่สุด (ร้อยละ 56.4) ในขณะที่ประชาชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.2)

                 1.5 ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด ประชาชนที่พบเห็น/ทราบว่า ชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ระบุว่า ประชาชนร้อยละ 64.7 ไม่ได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ 25.8 ได้รับความเดือดร้อน เช่น การส่งเสียงดังก่อความรำคาญและการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และร้อยละ 9.5 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

                 1.6 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 55.6 พึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 38.0พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 6.0 พึงพอใจน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 0.4 ไม่พึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 6.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

                 1.7 ความเชื่อมั่นต่อนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนร้อยละ 49.5 เชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 41.5 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 8.1เชื่อมั่นน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 0.9ไม่เชื่อมั่น คะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย 6.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

                 1.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

ประชาชนร้อยละ 66.8 มีความปลอดภัยในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 29.7 มีความปลอดภัยปานกลาง ร้อยละ 3.3 มีความปลอดภัยน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 0.2 ไม่มีความปลอดภัยคะแนนความปลอดภัยเฉลี่ย 7.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

                 1.9 แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชาชนเห็นว่าควรมีการปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังในชุมชน/หมู่บ้าน การเฝ้าระวังในชุมชน/หมู่บ้าน และการปลูกฝังให้ครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแล

          2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สสช. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

                 2.1 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดได้อย่างสะดวกรวดเร็วในหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ

                 2.2 รณรงค์ ส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ชุมชนและครอบครัว ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                 2.3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสียงดังก่อความรำคาญและการลักทรัพย์

                 2.4 ควรมีการปราบปรามและใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเด็ดขาด รวมทั้งการใช้บทลงโทษที่เข้มข้น เช่น การประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

                 2.5 ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยไม่เปิดเผยผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมทั้งการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่สามารถนำไปสู่การจับกุม

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11244

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!