หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4การถวายพระสมัญญาสิริศิลปินแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการถวายพระสมัญญาสิริศิลปินแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          วธ. รายงานว่า

          1. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. ดำเนินการถวายพระสมัญญาแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปภัมภ์ฯ

          2. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานถวายพระสมัญญาแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสำนักพระราชวัง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้จัดการบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด และผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วธ. เป็นเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับขั้นตอนการถวายพระสมัญญาฯ และจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ

          3. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ วธ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา สิริศิลปินซึ่งมีความหมายว่าทรงสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง นับเป็นพระปรีชาสามารถ ในขณะเดียวกัน ศิลปะที่ทรงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่เป็นศรีเป็นมิ่งขวัญ เป็นมงคล และเป็นสิ่งสวยงามอีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

          4. วธ. เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาหลังจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย วธ. จะบูรณาการกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงเดียวกับการจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11242

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!