หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) .. 2562

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) .. 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          สำนักงาน กสทช. รายงานว่า

          1. ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จำนวน 4 ฉบับ ตามแผนการดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 สรุปได้ดังนี้

                 1.1 การแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ภาคผนวก . และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพื่อเห็นชอบนำไปประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

                 1.2 การจัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอผลการพิจารณาที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ กสทช. เพื่อเห็นชอบนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

                 1.3 การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต เพื่อนำไปจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ .. 2553 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

                 1.4 การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อนำไปจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ .. 2553 ทั้งนี้ มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

          2. สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่มีการใช้คลื่นความถี่เกี่ยวกับการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ จะเร่งรัดดำเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้เป็นตามแผนการดำเนินงานต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11241

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!