หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 – 2564 และการพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 – 2561 และปี 2562 – 2564

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอดังนี้

          1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 โดยกำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ดังนี้ (1) เงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย และปรับพื้นที่ปลูกอ้อย กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี และ (2) เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี โดยเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ ดังนี้

                 1.1 กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย หรือเพื่อปรับพื้นที่ปลูกอ้อย เดิม กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี เป็น กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2570

                 1.2 กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี เป็น กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2572

          2. เห็นชอบการพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้นำต้นเงินงวดชำระดังกล่าวขยายต่อท้ายงวดชำระสุดท้ายตามงวดชำระหนี้เดิม สำหรับดอกเบี้ยให้ชำระหนี้ในงวดชำระหนี้ในบัญชี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) ทั้งนี้ กรณีมีงวดชำระต้นเงินค้างชำระก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ถูกจัดหนี้เป็นหนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน (NPLs) งวดชำระหนี้ดังกล่าวไม่สามารถพักชำระหนี้ได้

          3. เห็นชอบการพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย งวดชำระหนี้ที่ถึงกำหนดระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 ของโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 - 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้นำต้นเงินงวดชำระดังกล่าวขยายต่อท้ายงวดชำระสุดท้ายตามงวดชำระหนี้เดิม สำหรับดอกเบี้ยให้ชำระหนี้ในงวดชำระหนี้ในบัญชี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่5 กรกฎาคม 2559 มีเพียงพอ ทั้งนี้ กรณีมีงวดชำระต้นเงินค้างชำระก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ถูกจัดหนี้เป็นหนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน (NPLs) งวดชำระหนี้ดังกล่าวไม่สามารถพักชำระหนี้ได้

          สำหรับการขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ ปี 2562 - 2564 เพิ่มเติม เห็นสมควรดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 วงเงิน 599.43 ล้านบาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          อก. รายงานว่า

          1. ผลการดำเนินงาน โครงการฯ ปี 2559 – 2561 (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้) และปี 2562 – 2564 ( วันที่ 30 สิงหาคม 2563) สรุปได้ ดังนี้

กิจกรรม

 

การอนุมัติเงินกู้

 

โครงการฯ ปี 2559 - 2561

โครงการฯ ปี 2562 - 2564

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย

 

สัญญา 592 สัญญา

ต้นเงิน 118.00 ล้านบาท

สัญญา 388 สัญญา

ต้นเงิน 64.94 ล้านบาท

2. การปรับพื้นที่ปลูกอ้อย

(เฉพาะโครงการฯ ปี 2562 – 2564)

 

-

สัญญา 11 สัญญา

ต้นเงิน 2.48 ล้านบาท

3. การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

ยกเว้นรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกอ้อย

 

สัญญา 394 สัญญา

ต้นเงิน 2,679.44 ล้านบาท

สัญญา 404 สัญญา

ต้นเงิน 2,156.59 ล้านบาท

4. การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

ประเภทรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกอ้อย

 

สัญญา 665 สัญญา

ต้นเงิน 818.20 ล้านบาท

สัญญา 156 สัญญา

ต้นเงิน 161.58 ล้านบาท

รวม

 

สัญญา 1,651 สัญญา

ต้นเงิน 3,615.64 ล้านบาท

สัญญา 959 สัญญา

ต้นเงิน 2,385.59 ล้านบาท

เป้าหมายโครงการ

- ปี 2562 และปี 2563

 (เฉพาะโครงการฯ ปี 2562 - 2564)

- เป้าหมายโครงการรวม3 ปี

 

 

-

 

ต้นเงิน 9,000.00 ล้านบาท

 

ต้นเงิน 4,000.00 ล้านบาท

(ปีละ 2,000.00 ล้านบาท)

ต้นเงิน 6,000.00 ล้านบาท

 

           2. สภาวะความแห้งแล้งในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ส่งผลให้ปริมาณอ้อยและผลผลิตต่อไร่ลดลง ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตแต่ยังมีภาระที่ต้องชำระหนี้จากโครงการฯ ปี 2559 -2561 และปี 2562 - 2564 อก. และ ...จึงพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยเห็นควรขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ตามโครงการฯ ปี 2562 - 2564 เป็นเวลา 2 ปี และพักชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยของโครงการฯ ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยดังกล่าว และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

          3. ข้อเสนอของ อก. ในครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยยังคงยึดอัตราดอกเบี้ยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11240

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!