หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2563 (ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. .... รวม 2 ฉบับ

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ดังนี้

          1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2563 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ

          2. อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

          สกพอ. เสนอว่า

          1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .. 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศษ 301 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 แล้ว

          2. กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EECi) และเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่โครงการ EECi ในบริเวณวังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเกอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกันและต่อเนื่องกับพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เดิม (พื้นที่โครงการจากเดิม 3,302 ไร่) รวมเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3,454 ไร่ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในกิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งพื้นที่ชุมชน (Community Zone)

          3. สกพอ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กพอ. ในข้อ 2 แล้ว เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .. 2562 จากเดิมที่ดินประเภทชุมชนชนบท” (สีเหลืองอ่อน) เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ” (สีน้ำตาล) จะต้องดำเนินการตามข้อ 20 ของประกาศดังกล่าว โดยหากต้องปรับปรุงแผนผังให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมติ กพอ. ให้ สกพอ. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแผนผังตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .. 2561 แล้วเสนอ กพอ. ให้ความเห็นชอบ และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้แผนผังที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 30 เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กพอ. และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนที่ใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองสำหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          4. กพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติเรื่องดังต่อไปนี้

              4.1 แนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ

ชื่อเรื่อง

 

มติที่ประชุม

1. โครงการท่าเรือบก (Dry Port)

 

• ให้ คค. โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับ สกพอ. วางแผนเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี 2567 เพื่อให้ทันต่อการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่

• ให้กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางระบบส่งสินค้าให้เป็น Single Window (ตรวจสินค้าที่จุดเดียว กำหนดเส้นทางลงเรือ) โดยมีระบบดิจิทัลด้วย

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

 

• ให้ คค. โดย สนข. เร่งดำเนินการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับโครงการท่าเรือบก และโครงการสะพานไทย

3. โครงการสะพานไทย

 

• ให้ คค. โดย สนข. ร่วมกับ สกพอ. ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility Study) ของโครงการสะพานไทย

• ให้ สกพอ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อร่วมกับ สนข. ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการสะพานไทยและความเชื่อมโยงของท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ

4. การมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) กำกับการบูรณาการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเชื่อมโยงแหลมฉบังกับนานาชาติ

 

• ให้ คค. และ สกพอ. ร่วมกันศึกษาให้ 3 โครงการเชื่อมโยงกัน ได้แก่ โครงการท่าเรือบก โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน และโครงการสะพานไทยโดยให้เน้นการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน และการจัดลำดับความสำคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

 

               4.2 โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 

ชื่อเรื่อง

 

มติที่ประชุม

1. ร่างประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. ....

 

• เห็นชอบ

• มอบหมายให้เลขาธิการ สกพอ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้ลงนามประกาศดังกล่าว รวม 2 ฉบับ แทนประธานกรรมการ กพอ. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

2. ร่างประกาศ กพอ. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. ....

 

3. ความก้าวหน้าการพิจารณาแนวทางในการอนุญาตให้ประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

 

• รับทราบ

 

           5. โดยที่มาตรา 11 (3) (4) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.. 2561 บัญญัติให้ กพอ. มีหน้าที่และอำนาจให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคประกาศกำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง และออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และวรรคสอง บัญญัติให้การดำเนินการตาม (4) และ (7) เมื่อ กพอ. ได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ กพอ

          จึงได้เสนอผลการประชุม กพอ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และร่างประกาศรวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

          สาระสำคัญของร่างประกาศ

          1. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. .... เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .. 2562 โดยวางและจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่รวมประมาณ 152 ไร่ บริเวณตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จากเดิมที่ดินประเภทชุมชนชนบท” (สีเหลืองอ่อน) เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ” (สีน้ำตาล) และให้ใช้รายการประกอบเผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินท้ายประกาศนี้แทน (ขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและตำแหน่งที่ตั้ง แผนผังระบบสาธารณูปโภค

          2. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) .. .... เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยขยายพื้นที่ดังล่าวเพิ่มเติม เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ ในบริเวณวังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (จากเดิมที่มีพื้นที่รวมประมาณ 3,302 ไร่) รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 3,454 ไร่ โดยเป็นพื้นที่อยู่ติดกันและต่อเนื่องกับพื้นที่เดิม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ในกิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งพื้นที่ชุมชน (Community Zone) และให้ใช้แผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษท้ายประกาศนี้แทน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11238

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!