หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รับประเด็นข้อหารือจากการประชุมดังกล่าวและพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ทส. คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานรายจังหวัด สรุปได้ดังนี้

 

เรื่อง

 

ความก้าวหน้าการดำเนินงานรายจังหวัด
 

สุพรรณบุรี

 

กาญจนบุรี

 

นครปฐม

 

1. การจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19)

 

 

 

ช่วยเหลือทั้งหมด 1,241 คน

วงเงิน 44.21 ล้านบาท

 

 

ช่วยเหลือทั้งหมด 3,779 คน

วงเงิน 41.79 ล้านบาท

 

 

ช่วยเหลือทั้งหมด 266 คน

วงเงิน 49.94 ล้านบาท

2. การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจำแนกตามกลุ่มสภาพปัญหา

 

2.1 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินด้วยการสนับสนุนสินเชื่อ รวม 11,088 ราย วงเงิน 8,987.41 ล้านบาท

 

 

-

 

 

- ได้ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ เติมทุนช่วยเหลือลูกหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยสินเชื่อ และ Loan Payment Holiday

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ

 

2.2 กลุ่มโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ

2.2.1 ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

1) แผนงานระยะสั้น เช่น

- มีการสำรวจแหล่งน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 5 อำเภอ 26 ตำบล 192 หมู่บ้าน (.ด่านช้าง ดอนเจดีย์ เดิมบางนางบวช อู่ทอง และหนองหญ้าไซ

2) แผนงานระยะยาว 

- อยู่ระหว่างการเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ .. 2564 ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเหนือเขื่อนกระเสียว .ด่านช้าง .สุพรรณบุรี จำนวน 318-1-87 ไร่

- ดำเนินโครงการผันน้ำ

เขื่อนศรีนครินทร์-อ่างเก็บน้ำกระเสียว โดยวางท่อเหล็กคาร์บอนรับแรงดันสูง

และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

(อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่

วางท่อ และรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน)

- กำจัดผักตบชวาได้

452,995 ตัน ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2562-

กันยายน 2563) ในแม่น้ำ

ท่าจีน ทั้งนี้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้เสนอ

ให้ออกกฎและระเบียบ

รองรับให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถจัดเก็บผักตบชวาเพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหรือสารบำรุงดินแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

 

-

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจข้อมูลในพื้นที่และเห็นควรมีการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม จำนวนไม่น้อยกว่า 35 บ่อ

 

2.2.2 ปัญหาด้านที่ดินทำกิน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

- คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดได้เห็นชอบพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่ส่งมอบให้จังหวัดจำนวน 5 แปลง

เนื้อที่ 15,807-3-60 ไร่ แล้ว

- พื้นที่ของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

(นิคมสร้างตนเองกระเสียว

.ด่านช้าง

.สุพรรณบุรี)

จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม

84-2-54 ไร่ (29 ราย)

อยู่ระหว่างการทำสัญญาเช่า 27 ราย

 

 

- คณะอนุกรรมการแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด (กบร. จังหวัด)

ได้พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ (ผ่านการพิจารณาของ กบร. จังหวัด แล้ว) 36,420 แปลง คงเหลือที่ต้องดำเนินการอีก 19,907 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อออกเอกสาร

- ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การจัดสรรที่ดินในพื้นที่

ป่าสงวน ในบางพื้นที่

เช่น ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1

.ท่าขนุน .ชะแล

.ทองผาภูมิ และ .ปรังเผล . สังขละบุรี เนื้อที่

6,576-2-85 ไร่

-คณะอนุกรรมการปรับปรุง

แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

แบบบูรณาการ มาตราส่วน

1:4,000 และแก้ไขปัญหา

ที่ดินของรัฐ ได้ดำเนินการ

ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อน

ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขื่อนศรีนครินทร์และอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เนื้อที่ 154,754 ไร่

 

   

2.2.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

- เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีศูนย์กำจัดขยะพื้นที่

153 ไร่ โดยในปี 2566

จะดำเนินโครงการจัดตั้ง

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย

ติดเชื้อ และโรงงานคัดแยก

มูลฝอยทั่วไป และก่อสร้าง

โรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย

เพิ่มเติม (ขณะนี้อยู่ระหว่าง

เสนอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 299.51 ล้านบาท

- สำหรับพื้นที่อื่นๆ ยังไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการซึ่งขณะนี้บริษัทเอกชน ได้รับอนุญาตให้ลงทุนก่อสร้างเตาเผาเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่แต่ อปท. ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในประเด็นการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอย

 

-ได้จัดทำประกาศ เรื่อง

การจัดระเบียบแพในพื้นที่

บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์

.ศรีสวัสดิ์ และเขื่อน

วชิราลงกรณ์ .ทองผาภูมิ

.ไทรโยค และพื้นที่

โดยรอบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การดำเนินการเตรียม

สถานที่จอดแพ

-ได้มีประกาศจังหวัด

เพื่อกำหนดพื้นที่และ

มาตรการควบคุมผล

กระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5โดยกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งห้ามเผาอ้อย

รอบชุมชน 5 กิโลเมตร

และรอบโรงงานน้ำตาล

10 และ 20 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ได้มีการดำเนิน

โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

อ้อยอย่างครบวงจร

 

กรมควบคุมมลพิษ

เตรียมดำเนินการตรวจวัด

คุณภาพน้ำ ส่งเสริม

การจัดการขยะมูลฝอย

สำรวจและควบคุม

แหล่งกำเนิดมลพิษ

ในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา

และศึกษาความเหมาะสม

ในการจัดทำมาตรการ

แนวทางการฟื้นฟู คุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษได้เสนอให้ท้องถิ่น

ติดตั้งเครื่องวัด PM2.5

แบบอัตโนมัติ ตรวจวัดภายนอกอาคารณ เทศบาลเมืองสามพราน

 

          นอกจากนี้ ได้มีประเด็นมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับหน่วยงานและภาคประชาชนเพื่อพิจรณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการผันน้ำเชื่อนศรีนครินทร์-อ่างก็บน้ำกระสียว 2) ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา (1) กำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้ อปท. สามารถจัดเก็บผักตบชวาเพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารบำรุงดินแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (2) กำหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และกฎระเบียบในการให้ อปท. สามารถชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยแก่เอกชนที่ลงทุนก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ 3) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11237

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!