หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

          1. เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

          2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

          สาระสำคัญ

          1. เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย

                 1.1 การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ .. 2564 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ .. 2562 ดัวนี้

                          ไตรมาสที่ 1 - ภาพรวม ร้อยละ 32 ของงบประมาณรายจ่าย

                                            - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

                                            - รายจ่ายประจำ ร้อยละ 36 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

                          ไตรมาสที่ 2 - ภาพรวม ร้อยละ 54 ของงบประมาณรายจ่าย

                                            - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

                                            - รายจ่ายประจำ ร้อยละ 57 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

                          ไตรมาสที่ 3 - ภาพรวม ร้อยละ 77 ของงบประมาณรายจ่าย

                                            - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

                                            - รายจ่ายประจำ ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

                          ไตรมาสที่ 4 - ภาพรวม ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย

                                            - รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน

                                            - รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

                          ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

                1.2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ .. 2564 (Front Load)

                        1) วัตถุประสงค์

                        เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ .. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

                        2) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยรับงบประมาณ

                        3) ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคมธันวาคม 2563 (3 เดือน

                        4) วิธีดำเนินงาน

                        หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ .. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2564 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ

        2. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .. 2563 (พระราชกำหนดฯ) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้สามารถมีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย หน่วยรับงบประมาณที่มีงบลงทุนอยู่ในระดับสูง โดยมีที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย และที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับ งบประมาณรวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เช่น โครงการใช้ง่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11236

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!