หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ (MOU) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่าง MOU ดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม MOU ดังกล่าวของฝ่ายไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ

 

          สาระสำคัญของร่าง MOU มีดังนี้

          1. สาขาความร่วมมือ เช่น

                  1.1) การหารือเกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน และการดำเนินการตามกลยุทธ์การออกกฎหมาย นโยบาย การติดตาม และการวิจัยในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน

                  1.2) การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์เกี่ยวกับระบบการจัดการและเครื่องมือด้านนโยบาย เช่น การเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ผลิต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสร้างแรงจูงใจ

                  1.3) การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขาที่สำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เมืองอัจฉริยะ พลังงาน และการขนส่งที่เกี่ยวข้อง

                  1.4) การเสริมสร้างศักยภาพในการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีผ่านวิธีการที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรม สัมมนา

          2. การดำเนินงาน ทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งทีมประสานงานเป็นผู้แทนในสาขาความร่วมมือที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตาม MOU จัดกิจกรรมและจัดเตรียมแผนปฏิบัติการร่วมกันภายใต้ MOU นี้

          3. ความสัมพันธ์ด้านกฎหมาย MOU นี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเข้ามาแทนที่กฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายผูกพัน

          4. การสนับสนุนทางด้านการเงิน ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือดังกล่าวข้างต้นของแต่ละฝ่ายเอง

          5. ระยะเวลาบังคับใช้และการยกเลิก MOU จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ สามารถถูกยกเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสัญญาร่วมใดๆ ที่จัดทำขึ้นภายใต้ MOU ฉบับนี้

          6. ข้อพิพาทและการระงับคดี ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินงานภายใต้ MOU จะได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11235

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!