หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 6ผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  (Joint Statement of the High-level Video Conference on Belt and road  International Cooperation : Combating COVID-19  with Solidarity) และมอบหมายส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุม ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  ดังนี้

          ภาพรวมของถ้อยแถลงร่วมฯมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตรวจและรักษาโรคโควิด-19 (2) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน (3) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข (4) การพัฒนาช่องทางเร่งด่วนสำหรับนักธุรกิจ แรงงานมีฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ และช่องทางสำหรับการค้าและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (5) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (6) การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล (7) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย (8) การระงับ/พักชำระหนี้ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ตารางติดตามผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

ประเด็นติดตาม

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การมุ่งสู่เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับโรคโควิด-19

2. ส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะวัคซีน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข

4. สนับสนุนด้านสุขภาพที่จำเป็นต่อประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุข

 

- กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

- กระทรวงมหาดไทย (มท.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- สำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

- กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

การยกระดับการเชื่อมโยง

1. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกด้านการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรักษาห่วงโซ่อุปทาน

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดเส้นทางขนส่งต่างๆ

3. จัดตั้งช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของนักธุรกิจ แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการค้าสินค้าและขนส่งข้ามพรมแดน

4. สนับสนุนมาตรการต่างๆ เช่น การยอมรับร่วมกันของผลการตรวจสุขภาพและมาตรการกักตัวที่ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

 

- กระทรวงคมนาคม (คค.)

- มท.

- กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)

- กระทรวงการคลัง (กค.)

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)

- สธ.

- กต.

- สศช.

การส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ

1. สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล

2. รักษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคและระดับโลก

3. ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรมและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

4. ส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร

5. สนับสนุนการปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบายการพัฒนาที่สำคัญ

6. สนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มเศรษฐกิจเปราะบาง

7. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา และการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

พณ.

- กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

- สธ.

- กค.

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ดศ.

- อว.

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- กระทรวงแรงงาน

- กระทรวงศึกษาธิการ

- กต.

การส่งเสริมความร่วมมือที่ปฏิบัติได้จริง

1. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและระเบียงคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางการค้าที่เป็นรูปธรรมภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง

2. เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการที่ต้องมีความยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การคลัง การเงิน และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

3. สานต่อการนำฉันทามติที่ตกลงกันในการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ไปปฏิบัติร่วมกับประเทศหุ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคีในสาขาต่างๆ

4. ดำเนินความร่วมมือตามแนวทางของการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบรรลุการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม

 

- พณ.

- คค.

- อก.

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สศช.

- กต.

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11234

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!