หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyรายงานผลการประชุม High-Level Ministerial Conference on Human Resources Development for the Changing World of Work ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Vedio Conference)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รว.) เสนอ ดังนี้

          1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (การประชุมระดับรัฐมนตรีฯ) (High - level Ministerial Conference on Human Resources Development for the Changing World of Work) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กระทรวงแรงงาน (รง.)

          2. เห็นชอบต่อร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนดังกล่าว

          3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ ข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ รง. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง

          4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธาน คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ ในคราวประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 24 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

          5. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายรับทราบ (for notation) ร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 (ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2563)

          สาระสำคัญของเรื่อง

          รง. รายงานว่า

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (นางนฤมลภิญโญสินวัฒน์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รง. (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)  โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 เป็นประธานการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

หัวข้อ

 

สาระสำคัญ เช่น

1. การรับรองร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ

 

- ไทยให้การรับรองในหลักการของร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ และจะได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเสนอร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ ต่อผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับทราบในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 (ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563)

2. การเปิดตัวสภาการเทคนิคอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมแห่งอาเซียน

 

รับทราบขอบเขตอำนาหน้าที่ (TOR) ในการจัดตั้งสภาการเทคนิคฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 (มิถุนายน 2563) โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะผู้ยกร่าง TOR จะเป็นประธาน (มีวาระ 2 ปี) และจะจัดให้มีการประชุมฯ อย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป โดยมีประเด็นเร่งด่วน คือ การส่งเสริมให้การอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีนวัตกรรม

3. การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมและการเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อรองรับทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

 

ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นปัจจัยเร่งให้โลกของงานเปลี่ยนแปลงไป จึงควรเน้นการดำเนินการ เช่น 1) ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงของแรงงานทุกกลุ่ม 2) การเพิ่มบทบาทร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมการปรับปรุงทักษะและเพิ่มทักษะ 3) การปฏิรูประบบการศึกษาโดยเพิ่มทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และ 4) นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างบูรณาการโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

4. การกล่าวถ้อยแถลง หัวข้อการส่งเสริมบทบาทนำของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

- ไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยปรากฏตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .. 2561-2580 ทั้งนี้ รง. มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน .. 2554 เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับลูกจ้าง โดยสถานประกอบการจะได้สิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษีและการเข้าถึงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

- รง. จะได้นำร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนฯ

มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของไทยผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนไตรภาคีต่อไป

 

          ร่างแผนสำหรับปฏิญญาอาเซียนดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

          วิสัยทัศน์ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนที่มีความพร้อมในอนาคตและมีสมรรถนะที่จะทำให้บุคลากรสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขันและมีความสามารถในการปรับตัวในอาเซียน

          ผลลัพธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยในด้านการศึกษา ฝึกอบรมทักษะฝีมือ และการจ้างงาน

          • การลงทุนสำหรับการพัฒนาฝีมือแรงานให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกของงานที่กำลังเปลี่ยนไปโดยจัดหาและทบทวนนโยบายเพื่อสร้างการลงทุนที่มีแรงจูงใจโดยสถานประกอบการที่มีการฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่ลูกจ้าง

          • นโยบายที่มีประสิทธิภาพและข้อริเริ่มตลอดทุกขั้นการศึกษาและการฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะฝีมือในองค์กรเพื่อให้ตรงกับทักษะฝีมือที่จำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคตและยินยอมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ

          ผลลัพธ์ที่ 2 : พัฒนาการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม และการจ้างงานสำหรับทุกคน

          • ปรับปรุงการเข้าถึงและการฝึกอบรมทักษะฝีมือที่มีคุณภาพรวมถึงโอกาสในการจ้างานสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชุมชนชนบท และคนที่ได้รับการจ้างานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุน สตรี เด็กหญิง และกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการอาชีวศึกษา และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อการเรียนรู้สาธารณะ การเรียนรู้ทางไกลแบบทางเลือก

          ผลลัพธ์ที่ 3 อุปสงค์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

          • ระบบการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

          • ส่งเสริมการมีบทบาทนำของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          • ระบบฐานข้อมูลตลาดแรงงานที่มีสามารถใช้ได้จริง

          ผลลัพธ์ที่ 4 : การเข้าถึงโอกาสในการจ้างงาน การจ้างงาน งานที่มีคุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ

          • นโยบายด้านแรงงาน การศึกษา และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันและตอบสนองต่อตลาดแรงงาน รวมถึงกรอบแผนงานเชิงสถาบัน

          ผลลัพธ์ 5 : นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่ดี

          • นโยบายระดับชาติที่สอดคล้องกันด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  แผนปฏิบัติ และกรอบแผนงานเชิงสถาบันโดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง/จัดตั้งองค์กรร่วมในประเด็นคาบเกี่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึงภาคการศึกษา  การฝึกอบรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และธรรมาภิบาลด้านแรงงาน

          • การเงินสำหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย โดยแสวงหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และหุ้นส่วนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนประเด็นเร่งด่วน และการศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่ต้องการในอนาคต และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการการเงินสำหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11233

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!