หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับภัยแล้ง

        คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับภัยแล้ง และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน รับรอง (ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขโดยไม่กระทบสาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          (ร่าง) ปฏิญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในการจัดการภัยแล้ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนงานประชาคมอาเซียนเพื่อปรับตัวเข้ากับภัยแล้ง การตั้งเครือข่ายและชุมชนเพื่อช่วยกันเตรียมพร้อม และปรับตัวภัยแล้งในภูมิภาคต่างๆ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          (1) สนับสนุนแนวทางการพัฒนาระยะยาวแบบองค์รวมทั้งแนวทางกลยุทธ์รวมถึงกรอบการทำงานในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวต่อภัยแล้งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัว การตอบสนอง การบรรเทาภัยพิบัติ มาตรการฟื้นฟู นโยบายจัดการภัยแล้งแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ และการวางแผน

          (2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรสาขาต่างๆ ของอาเซียนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน และน้ำ

          (3) เพิ่มการส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในเรื่องการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (R&D) และการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง เช่น การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ำ ความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะแห้งแล้ง การเก็บรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (ซึ่งรวมถึงแหล่งน้ำ) และการบริหารจัดการทางเลือกอื่นๆ

          (4) เพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกและภูมิภาคในการจัดการภัยแล้งซึ่งรวมถึงการนำระบบบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบการเตือนภัยแล้งล่วงหน้าและการบริหารจัดการภัยแล้ง เพื่อช่วยป้องกันและช่วยเหลือให้กับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและสิ่งแวดล้อม

          (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดการภัยแล้งข้ามพรมแดนผ่านกลไกที่มีอยู่ของอาเซียน

          (6) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางเทคโนโลยี บนพื้นฐานของการเคารพในกฎหมายและข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติของรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ และศึกษาบทเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการภัยแล้งที่ต่างกันตามที่ตั้ง และส่วนต่างๆ ของภูมิภาค และเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยแล้งและความสามารถในการฟื้นฟูในท้องถิ่น

          (7) สนับสนุนเหล่าประเทศสมาชิกทุกประเทศให้มีนโยบายปรับตัวสู้ภัยแล้งบนพื้นฐานของกฎหมาย ความต้องการ ตามแนวทางของประเทศนั้นๆ โดยพิจารณาดังต่อไปนี้

               (7.1) การยกระดับการปรับตัวในระบบสำคัญเพื่อผลิตอาหารอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำ การผลิตพลังงานสะอาด การป้องกันพื้นดิน การทำลายระบบนิเวศวิทยา และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

               (7.2) พยามยามนำเอาแนวทางปฏิบัติ ASEAN 2018 ในการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอาหารเกษตร และป่าไม้ (ASEAN-RAI) เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือและปรับตัวต่อภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยอื่นๆ

               (7.3) พัฒนากฎหมายและกรอบนโยบายที่เอื้อต่อเอกชนในการหาและประดิษฐ์สินค้าเพื่อการให้บริการที่มีความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของภัยแล้ง อุทกภัย และสภาพอากาศแปรปรวนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของข้อมูลสื่อสารและเทคโนโลยี

               (7.4) ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเตรียมรับมือและตอบสนองต่อภัยแล้งผ่านทางการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การเสริมสร้าง และการฟื้นฟูการอุบัติซ้ำของภัยแล้งในอนาคต ผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง

               (7.5) ส่งเสริมการช่วยเหลือระหว่างกันในภูมิภาคและสากลเพื่อสร้างความสามารถให้แก่ประชาคมและประเทศสมาชิกในการแก้ไขและปรับตัวกับปัญหาภัยแล้ง

          (8) ให้ความสำคัญกับการปรับตัวต่อภัยแล้งในระบบอาหาร น้ำ พลังงาน แผ่นดิน สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงระบบการติดตามภัยแล้ง รวมทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวรับภัยแล้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้เกิดการปกป้องทางสังคม การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการวางแผนการลงทุน

          (9) สร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งและใช้ประโยชน์จากกระบวนการเก็บรักษาอาหารกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11228

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!