หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ออสเตรเลียสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ร่วมกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

          สาระสำคัญของร่างปฏิญญาร่วมฯ เป็นเอกสารวิสัยทัศน์ที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือของประเทศไทยและออสเตรเลียให้มีพลวัตมากขึ้น ทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือรายสาขา (อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา สาธารณสุข เกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ตลอดจนการส่งเสริมการเชื่อมโยงประชาชน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 และเสริมสร้างการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11226

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!