หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copy copyขอความเห็นชอบการรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงาน จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

          1. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

          2. ร่างแผนงานอาเซียนว่าด้วยการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กภายในปี .. 2025

          3. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบูรณาการเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในนโยบายด้านแรงงานและการจ้างงานเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

          4. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิสาหกิจระดับกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย รับรองเอกสารดังกล่าว

          ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารทั้ง 4 ฉบับข้างต้น ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะประธานคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 24 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย รับทราบ (for notation) เอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานทั้ง 4 ฉบับ ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ

          สาระสำคัญของเอกสารผลลัพธ์ด้านแรงงานทั้งสี่ฉบับ สรุปดังนี้

          1. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงาน ต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers : ACMW) .. 2018 - 2025 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าว ที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ 5 หัวข้อ คือ 1) หลักการทั่วไป อาทิ หลักการด้านสิทธิ หลักการการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 2) แนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติในการพัฒนากลไกเชิงสถาบันและกฎหมายเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน กระบวนการส่งกลับแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองทางสังคม และการคืนสู่สังคมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 3) กลไกสนับสนุนกระบวนการคืนสู่สังคม 4) กลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการคืนสู่สังคม

          2. ร่างแผนงานอาเซียนว่าด้วยการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กภายในปี .. 2025 มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก (Worst Form of Child Labour : WFCL) ในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นการพัฒนาจากแผนอาเซียนสำหรับการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก .. 2016 สาระสำคัญของร่างแผนอาเซียนฯ .. 2025 ประกอบด้วยประเด็นหลัก 3 ด้าน คือ 1) การห้ามการใช้แรงงานเด็กและการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 2) การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน การขจัดความยากจน เป็นต้น และ 3) การคุ้มครองเด็ก ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็ก โดยมุ่งเน้นการขยายและเพิ่มบทบาทความร่วมมือกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา (sectoral body) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนร่างแผนอาเซียนฯ .. 2025 โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาเพื่อติดตามและประเมินผล

          3. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการบูรณาการเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในนโยบายด้านแรงงานและการจ้างงานเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการความเสมอภาคทางเพศในนโยบายด้านแรงงานและการจ้างงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยหัวข้อหลัก คือ 1) คำนิยามความเสมอภาคทางเพศ 2) มาตรฐานแรงงานสากลและกรอบแนวทางการจ้างงานที่มีคุณค่าบนพื้นฐานของความเสมอภาคทางเพศ 3) กลไกการติดตามและประเมินผลการบูรณาการความเสมอภาคทางเพศ อาทิ การส่งเสริมการจ้างงาน เงื่อนไขการทำงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า การคุ้มครองทางสังคมและสิทธิของลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ ทั้งนี้ มุ่งเน้นการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน .. 1951 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ .. 1958 เป็นต้น

          4. ร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถประเมินความเสี่ยงหรืออันตรายได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลรองรับในการบ่งชี้อันตราย ประเมินความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน 2) ระบุอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้น 3) ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากอันตราย 4) กำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย และ 5) ประเมินและทบทวนผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 10 พฤศจิกายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A11225

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!