หมวดหมู่: น้ำมัน-แก๊ส

1a4ABนันธิกา ทังสุพานิช

สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 9 เดือน ของปี 2563 (มกราคม-กันยายน)

       นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 9 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – กันยายน) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยกลุ่มเบนซิน ลดลงร้อยละ 2.6 กลุ่มดีเซล ลดลงร้อยละ 3.3 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลงร้อยละ 58.5 น้ำมันเตา ลดลงร้อยละ 17.6 น้ำมันก๊าด ลดลงร้อยละ 12.6 LPG ลดลงร้อยละ 15.7 และ NGV ลดลงร้อยละ 29.8 โดยสาเหตุสำคัญมาจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 เป็นผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยังคงลดลง อย่างไรก็ตามมาตรการสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะถัดไป 

        การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 31.2 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.6 โดยน้ำมันเบนซินมีการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.6  และกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 30.4 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อพิจารณาแยกชนิดน้ำมัน พบว่า แก๊สโซฮอล์ อี85 มีปริมาณการใช้ลดลงมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 0.9 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 28.6 รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 8.2 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 13.9 และแก๊สโซฮอล์อี 20 มีปริมาณการใช้ลดลงน้อยที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 0.6 ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 14.8 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8

        การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 65.1 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.3 โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) มีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 44.8 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 26.4 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 14.1 ล้านลิตร/วัน (เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10  ปรับตัวเพิ่มขึ้น

        การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 8.0 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 58.5 เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้ภาครัฐยังคงมีมาตรการควบคุมและ อนุญาตให้บุคคลเฉพาะกลุ่มเดินทางเข้าออกประเทศ จึงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่าความต้องการใช้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

       การใช้ LPG เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 15.1 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.7 โดยปริมาณการใช้ภาคขนส่งลดลงมากที่สุด มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 27.9 รองลงมาเป็นภาคปิโตรเคมี มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.0 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 20.1 ถัดมาเป็นภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 10.1 และภาคครัวเรือนมีปริมาณการใช้ลดลงน้อยที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 ล้านกก./วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 5.9

        การใช้ NGV เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3.9 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 29.8 เนื่องจาก  พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ด้วยลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลต่อความต้องการใช้ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายการปรับราคาขายปลีก NGV สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปเพื่อสะท้อนต้นทุน จึงทำให้ราคา NGV ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วแทน

        การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง มีปริมาณรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 891,691 บาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.9 โดยมีปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 856,003 บาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.8 คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 38,223 ล้านบาท/เดือน และสำหรับน้ำมันสำเร็จรูป เป็นการนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG โดยมีปริมาณนำเข้าลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 35,688 บาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 55.2 คิดเป็นมูลค่านำเข้าเฉลี่ยรวม 1,647 ล้านบาท/เดือน

        การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยานและก๊าด และ LPG โดยมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 191,678 บาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวมเฉลี่ย 8,507 ล้านบาท/เดือน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!