หมวดหมู่: บล.

TRIS3ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์' ที่ 'BBB-'แนวโน้ม 'Stable'

         ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB-' ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable’ หรือ ‘คงที่’ โดยอันดับเครดิตสะท้อนสถานะทางธุรกิจของบริษัทลูกหลักของบริษัทคือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงผลการประเมินฐานทุน ภาระหนี้ และความสามารถในการสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัท ตลอดจนสถานะความเสี่ยงของบริษัทที่อยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่เพียงพอ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

สถานะทางธุรกิจที่สะท้อนโดย บล. คันทรี่ กรุ๊ป

         สถานะทางธุรกิจของบริษัทตามงบการเงินรวมสะท้อนโดยสถานะทางธุรกิจของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 นั้นบริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิจาก บล. คันทรี่ กรุ๊ป คิดเป็น 88% ของรายได้รวมและ 61% ของกำไรสุทธิของบริษัท ตามลำดับ ทั้งนี้ สถานะทางธุรกิจของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป มีปัจจัยสนับสนุนจากเสถียรภาพทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจากสถานะทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ นอกจากการถือหุ้นใน บล. คันทรี่ กรุ๊ป แล้ว บริษัทยังถือหุ้น 25% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้จากบริษัทร่วมดังกล่าวยังไม่มีนัยที่สำคัญ ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงไม่ได้นำการกระจายตัวของแหล่งรายได้มาประกอบการพิจารณาสถานะทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

การประเมินฐานทุน ภาระหนี้ และความสามารถในการสร้างผลกำไรอยู่ในระดับแข็งแกร่ง

          ทริสเรทติ้ง ประเมินให้บริษัทมีฐานทุน ภาระหนี้ และความสามารถในการสร้างผลกำไรที่แข็งแกร่งโดยวัดจากอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงที่ระดับประมาณ 20% โดยเฉลี่ย 5 ปี (2561-2565) ทริสเรทติ้งคาดว่าฐานทุนของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้าโดยได้รับแรงหนุนจากกำไรสะสมที่เกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นและจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระมัดระวังของบริษัท อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทที่นำไปสู่ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกดดันฐานทุนและอันดับเครดิตของบริษัทได้

         ในการประเมินสถานะฐานทุน ภาระหนี้ และความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัทนั้นทริสเรทติ้งยังพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างผลกำไรในระดับปานกลางของบริษัทอีกด้วย โดยทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะดำรงความสามารถในการสร้างผลกำไรได้ในระยะปานกลางโดยมีอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ระดับประมาณ 0.5% โดยเฉลี่ย 5 ปีเนื่องจากทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นจากบริษัทลูกหลักคือ บล. คันทรี่ กรุ๊ป จะเป็นปัจจัยที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

สถานะทางความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

         ทริสเรทติ้ง มองว่าบริษัทมีสถานะทางความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนจากนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกหลักของบริษัท อีกทั้ง ทริสเรทติ้ง ยังคาดด้วยว่าบริษัทจะดำรงกลยุทธ์การลงทุนที่ระมัดระวังเนื่องจากในมุมมองของทริสเรทติ้งนั้นบริษัทถือว่ามีนโยบายการลงทุนที่รอบคอบ โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่สร้างกระแสเงินสดแก่บริษัทในทันทีหรือช่วยกระจายแหล่งรายได้ให้แก่บริษัท

สถานะแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลาง

         ทริสเรทติ้ง มองว่าบริษัทมีสถานะแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลางโดยมีอัตราส่วนแหล่งเงินทุนที่มีเสถียรภาพโดยเฉลี่ย 5 ปี (2561-2565) ที่ระดับประมาณ 113% และมีอัตราส่วนความครอบคลุมของสภาพคล่องที่ประมาณ 3 เท่าตามงบการเงินรวม โดยแม้ว่าบริษัทจะไม่มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน แต่พอร์ตเงินลงทุนของบริษัทก็สามารถเป็นแหล่งสภาพคล่องในยามจำเป็นได้ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3.9 พันล้านบาท โดย 80% อยู่ที่ บล. คันทรี่ กรุ๊ป นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนได้อีกโดยบริษัทมีภาระหนี้หุ้นกู้คงเหลืออยู่ทั้งสิ้น 766.5 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2563

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้งสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี 2563-2565 มีดังนี้

- ส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จะอยู่ที่ระดับประมาณ 2%

- อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 0.08%

- เงินลงทุนในบริษัทร่วมจะยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 1.5-1.6 พันล้านบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต

          แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า บล. คันทรี่ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทจะยังคงรักษาสถานะทางธุรกิจในธุรกิจหลักทรัพย์และผลการดำเนินงานทางการเงินเอาไว้ได้ นอกจากนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตดังกล่าวยังสะท้อนการคาดการณ์ที่ว่าบริษัทจะยังคงรักษาระดับฐานทุนและภาระหนี้เอาไว้ได้ในขณะที่ยังคงดำรงนโยบายในการลงทุนที่ระมัดระวังไปด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

         การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในทางที่ดีขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นได้หากสถานะทางธุรกิจในทุก ๆ สายงานของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกหลักของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากระดับปัจจุบันเป็นระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ความสามารถในการสร้างผลกำไรยังคงดำรงอยู่ นอกจากนี้ อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากการลงทุนในอนาคตของบริษัทนำมาซึ่งการกระจายตัวของแหล่งรายได้ที่เป็นรูปธรรม ในทางกลับกัน อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากรายได้หลักของ บล. คันทรี่ กรุ๊ป หรือผลประกอบการทางการเงินของบริษัทเองปรับตัวลดลงอย่างมาก หรือภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมากจนนำไปสู่สถานะที่อ่อนแอของฐานทุน ภาระหนี้ และความสามารถในการสร้างผลกำไร

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- Securities Company Rating Methodology, 9 เมษายน 2563

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

             บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

           ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!