หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 18ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท 'บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น' ที่ระดับ

           ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ระดับ 'BBB+' ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ BBB+’ ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระค่าใบอนุญาคลื่นความถี่ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

          อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในฐานะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจหลักที่มีความสำคัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ 'BBB+/Stable' จากทริสเรทติ้ง ตลอดจนสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมสื่อสารแบบไร้สายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากภาระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ตลอดจนความต้องการใช้เงินลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ และชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

         ในปี 2563 รายได้จากซิมท่องเที่ยวและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ของบริษัทลดลงเป็นผลมาจากการห้ามการเดินทางและการจำกัดการทำกิจกรรมนอกเคหะสถานเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) การขยายฐานลูกค้าเผชิญอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ถึงแม้บริษัทจะได้ผลกระทบดังกล่าว แต่รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลกลับเติบโตเพิ่มขึ้นจากมาตรการขอความร่วมมือทำงานจากบ้าน (Work-from-Home) ของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการดำเนินกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปิดประเทศดังกล่าว

          ผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของบริษัทแม่และของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สอดคล้องกับประมาณการของทริสเรทติ้ง โดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มีรายได้จากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ทั้งสิ้น 6.98 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charges ? IC) จำนวนประมาณ 5.32 หมื่นล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท

         ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น มีฐานลูกค้าจำนวน 30.16 ล้านราย ลดลงจาก 30.64 ล้านราย ณ ปลายปี 2562 ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทสร้างรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งสิ้น 3.79 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่รายได้หดตัว 1% บริษัทยังคงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง โดยเป็นผู้ให้บริการสื่อสารแบบไร้สายขนาดใหญ่อันดับที่สองของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านรายได้คิดเป็นสัดส่วน 31.4%

         รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมูลของบริษัทเติบโตเกือบ 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการใช้บริการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (Average Revenue Per User ? ARPU) ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 216 บาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จาก 212 บาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้จากซิมท่องเที่ยวและรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติลดลง 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นโดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 และมีเงินทุนจากการดำเนินงานเกือบ 1.1 หมื่นล้านบาท

        ภาระหนี้สินของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วที่ระดับ 2.52 แสนล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2563 และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ประมาณ 9.1 เท่า และมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ 5.8%

แนวโน้มอันดับเครดิต

           แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งไว้ได้ และจะยังคงมีผลการดำเนินการที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังคาดว่าบริษัทจะยังคงสถานะในการเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มทรูต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

          ตามเกณฑ์ 'วิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่ม' (Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้ง อันดับเครดิตของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ การเปลี่ยนแปลงใดใดในอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทแม่จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

          ข้อพิพาทด้านกฎหมายต่างๆ ที่มีมาในอดีตยังคงมีความไม่แน่นอนและใช้เวลาในการพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ อันดับเครดิตอาจได้รับแรงกดดันในทางลบหากความคืบหน้าของข้อพิพาทส่งผลกระทบทางลบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TUC211A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,809.60 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TUC218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 11,998.40 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TUC21NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,961.80 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TUC21DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 10,974.70 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TUC225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,258.30 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TUC228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TUC22DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,772.90 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TUC238A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 8,001.60 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TUC23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,545.10 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TUC241A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 11,190.40 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TUC243A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,182.90 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TUC245A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,789.50 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TUC246A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TUC24NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TUC256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 18,544.20 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

TUC25NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,838.20 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

TUC26DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,480.20 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB+

TUC275A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,376.40 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 BBB+

TUC295A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,575.80 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 BBB+

        หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 7 ปี BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

         บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

         ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!