หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copyความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563

          คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
          1. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
              1.1 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
                     • จัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องสำคัญ เช่น (1) การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563) (2) โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563) และ (3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 คณะ
                     • จัดการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และภาคสื่อ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ โดย สศช. จะประมวลความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
                      • พิจารณาแผนระดับที่สามตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีหน่วยงานส่งแผนระดับที่สามมายัง สศช. รวมทั้งสิ้น 101 แผน 41 หน่วยงานจำแนกเป็น (1) ผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จำนวน 60 แผน (2) อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองหรือเห็นสมควรทบทวนปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป จำนวน 30 แผน และ (3) ผ่านกระบวนการพิจารณา ณ รอบเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 จำนวน 11 แผน
              1.2 ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ
                     • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะได้ส่งร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มายัง สศช. แล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยได้ปรับปรุงร่างแผนฯ ตามผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งระบุกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ทั้งนี้ สศช. จะเสนอร่างแผนฯ ให้ที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ก่อนรายงานให้รัฐสภาทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
              1.3 ผลการดำเนินการอื่นๆ
                     • รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และต่อวุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และ 8 กันยายน 2563 โดยมีประเด็นภาพรวมของการอภิปรายที่สำคัญ เช่น (1) การปรับปรุงรายงานความคืบหน้าฯ ให้สะท้อนความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรม (2) การนำประเด็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ และ (3) ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
                     • เผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ต่อการขับคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ วีดิทัศน์ชุด “เราเท่ากัน” สร้างพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งโอกาสโดยนำเสนอภาพลักษณ์ของคนพิการในเชิงบวกเพื่อปรับมุมมองของคนพิการและของสังดม ซึ่งจะทำให้คนพิการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเพื่อเป็นแรงในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
          2. ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
              • ประเด็นท้าทายที่มีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย คือ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการเตรียมการดำเนินกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่แผนดังกล่าวประกาศใช้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 20 ตุลาคม 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A10516

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!