หมวดหมู่: กรมบัญชีกลาง

1aaa1aยกระดับ

กรมบัญชีกลางยกระดับ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ

      นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17 (3) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประกัน และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย (1) การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) และ (2) การประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) โดยการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไปให้หน่วยงานพิจารณากำหนดวิธีการที่เหมาะสมได้เอง  โดยต้องผนวกวิธีการดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ สำหรับการประเมินตนเองเป็นระยะขอให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ให้ประเมินตนเองเป็นระยะ โดยต้องดำเนินการอย่างน้อยตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณหรือปีบัญชีถัดไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ให้เริ่มประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และให้ส่งรายงานไตรมาสแรกของปีงบประมาณหรือปีบัญชี พ.ศ. 2564 (แล้วแต่กรณี) โดยบันทึกและจัดส่งทาง e-form (https://forms.gle/3DizGTJaDxh8WmUm6)หรือ QR Code ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมบัญชีกลางจะแจ้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ทราบในโอกาสต่อไป
  2. หน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ ให้ดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

      ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติฯ ได้ www.cgd.go.th หัวข้อ เรื่องที่น่าสนใจ หัวข้อ ตรวจสอบภายใน เลือกระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ หัวข้อ แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร

   “การออกแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ดังกล่าว เป็นการนำแนวทางสากลที่กำหนดโดย The Institute of Internal Auditors มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารงานภาครัฐ เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบแนวทางการประเมินภายในองค์กร ให้สามารถตรวจสอบความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้”อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!