หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 27ทริสเรทติ้ง เพิ่มอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 'บ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย' เป็น 'BBB' จาก 'BBB-' แนวโน้ม 'Stable'

       ทริสเรทติ้ง เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ 'BBB' จากเดิมที่ระดับ 'BBB-'ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต'Stable' หรือ'คงที่' โดยการเพิ่มอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทที่ดีขึ้นในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

       ทั้งนี้ อันดับเครดิต'BBB'ยังคงสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอซึ่งบริษัทได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement – PPA) ระยะยาวภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer – SPP) ที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตดังกล่าวก็มีข้อจำกัดบางส่วนจากกระบวนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทที่ยังคงดำเนินอยู่

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บริษัทได้นำซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้ในการควบคุมระบบการดำเนินงานโรงไฟฟ้า รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบการบริหารเชื้อเพลิงใหม่มาตั้งแต่ปลายปี 2560 ซึ่งทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทมีระดับความพร้อมจ่ายที่ดีขึ้นโดยอยู่ที่ระดับประมาณ 85%-88% ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวช่วยให้มีรายได้มั่นคง

       รายได้ของบริษัทประมาณ 80%-90% มาจากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ในการนี้ บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. รวม 296 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี หรือคิดเป็น 41% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 167.6 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 23% ของกำลังการผลิตทั้งหมด) ให้แก่บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่ 1 ปีถึง 19 ปีอีกด้วย ในขณะที่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าและไอน้ำในสัดส่วนที่เหลือ

       ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. บริษัทจะได้รับการจ่ายค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment -- CP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment -- EP) จาก กฟผ. โดยค่าพลังไฟฟ้าจะสะท้อนต้นทุนการลงทุนและปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านั้นจะสะท้อนค่าใช้จ่ายผันแปรในการผลิตไฟฟ้า ในการนี้ กฟผ. จะซื้อไฟฟ้าจากบริษัทในอัตราขั้นต่ำที่ระดับ 80% ของกำลังการผลิตตามสัญญาโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงไฟฟ้า ในขณะที่ผู้ซื้อไฟฟ้ารายอื่นก็มีสัญญาที่ระบุปริมาณการสั่งซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำจากบริษัทด้วยเช่นกัน

มีคุณสมบัติที่จะได้รับค่าไฟฟ้าภายใต้โครงการ FiT

       โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้โครงการ Feed-in Tariff (FiT) และ บริษัทได้นำโรงไฟฟ้าเหล่านี้เข้าสมัครในโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายเล็กสามารถเลือกจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้อัตรา FiT ที่ 3.66 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) ได้ ซึ่งบริษัทได้ยื่นความประสงค์ที่จะจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้อัตรา FiT สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทกำลังการผลิตรวม 116 เมกะวัตต์ โดย กฟผ. ได้ส่งร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่กับ กฟผ. แล้วคาดว่าบริษัทจะมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี

       อัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT จะช่วยให้ราคาจำหน่ายไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของบริษัทมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงสร้างค่าไฟฟ้าตามสัญญาสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะอ้างอิงกับราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันเตา ซึ่งเมื่อราคาเชื้อเพลิงอ้างอิงมีการปรับลดลง ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของบริษัทก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อระดับกำไรของบริษัท

โครงการ IPP มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

       ปัจจุบันโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer - IPP) ของบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาหลังจากที่ล่าช้ามากว่า 10 ปีเนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในที่สุดโครงการนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลให้สามารถเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติได้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 และบริษัทก็ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

       โครงการ IPP นี้มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2570 ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าและท่อก๊าซธรรมชาติซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 หลังจากนั้น บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรวมถึงทำการจัดหาแหล่งเงินทุนต่อไป บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการนี้จำนวน 65% ในขณะที่สัดส่วนที่เหลือนั้นเป็นของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานเอทานอลใช้วัตถุดิบได้หลากหลายขึ้น

       ปัจจุบันโรงงานเอทานอลของบริษัทมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถใช้มันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ในช่วงปลายปี 2561 การปรับปรุงนี้ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการจัดการวัตถุดิบและช่วยลดต้นทุนในการผลิต โดยในปี 2562 โรงงานเอทานอลของบริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 50% จากประมาณ 17% ในปี 2561

       ในขณะเดียวกัน บริษัทก็กลับมามีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากโรงงานเอทานอลที่จำนวน 120 ล้านบาทในปี 2562 จากที่ขาดทุนอยู่ 57 ล้านบาทในปี 2561 โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจเอทานอลมีอัตรากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 72% และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ 73 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น

       ความสามารถในการทำกำไรและกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 4.0-4.5 พันล้านบาทต่อปีในปี 2561 และปี 2562 จากระดับ 2.5-3.0 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2559-2560 สำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2563 นั้น บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 2.4 พันล้านบาท ในขณะที่อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่า 25% ในช่วงปี 2561 จนถึงครึ่งแรกของปี 2563 จากที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 20% ในระหว่างปี 2559-2560

       อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน การที่บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นนั้นได้ส่งผลทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 4 เท่าในปี 2562-2563 เทียบกับระดับ 7-9 เท่าในปี 2558-2560 ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทจะสามารถรักษาระดับอัตราส่วนดังกล่าวให้ต่ำกว่า 4 เท่าได้ตลอดระยะเวลาประมาณการในปี 2563-2565 หากบริษัทสามารถรักษาระดับความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าได้อย่างน้อยที่ระดับ 85% ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ภาระหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

       บริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วลดลงประมาณ 16% จาก 1.91 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เหลือ 1.6 หมื่นล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2563 โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนก็ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 61.1% ณ เดือนมิถุนายน 2563 จากระดับ 68.8% ณ สิ้นปี 2561 ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะค่อยๆ ดีขึ้นเนื่องจากบริษัทไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงปี 2563-2565

       ภายใต้ประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.61 พันล้านบาทในปี 2563 เพื่อก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อไอน้ำเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ ๆ โดยเงินลงทุนนี้คาดว่าจะลดลงสู่ระดับปกติที่ประมาณ 700-800 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2565 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 60% ในช่วงปี 2563-2565

สภาพคล่องสามารถจัดการได้

       ทริสเรทติ้ง เชื่อว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทจะมีหนี้สินที่ครบกำหนดชำระจำนวน 4.26 พันล้านบาทซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวประมาณ 655 ล้านบาทและหุ้นกู้ประมาณ 3.61 พันล้านบาท ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 1.42 พันล้านบาทและมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกประมาณ 1.1 พันล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนเหล่านี้เมื่อรวมกับเงินทุนจากการดำเนินงานที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.7-3 พันล้านบาทต่อปีแล้วน่าจะเพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินกู้ในช่วงเวลา 12 เดือนข้างหน้า

       อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 3.68 พันล้านบาทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3.01 พันล้านบาท ส่วนเงินที่เหลืออีก 666 ล้านบาทนั้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริษัทมีแผนจะนำมารวมกับเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NPS218A ก่อนกำหนดจำนวน 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 เพื่อนำมาใช้เตรียมชำระคืนเงินต้นที่เหลือของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2564 อีกด้วย

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • ระดับความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าของบริษัทคาดว่าจะยังคงสูงกว่า 85%-86% ในช่วงระหว่างปี 2563-2565
  • อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทใช้ตามอัตราค่าไฟฟ้าแบบเดิม
  • กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทคาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3.8-4.1 พันล้านบาทต่อปีในช่วงระหว่างปี 2563-2565
  • ค่าใช้จ่ายลงทุนโดยรวมคาดว่าจะอยู่ที่ 1.61 พันล้านบาทในปี 2563 และ 700-800 ล้านบาทต่อปีระหว่างปี 2564-2565
  • อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ต่ำกว่า 4 เท่าในช่วงปี 2563-2565

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต'Stable'หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถดำรงผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัทและสร้างกระแสเงินสดที่แน่นอนได้หลังจากการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโรงไฟฟ้า

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       ความมีเสถียรภาพในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นปัจจัยบวกต่ออันดับเครดิตของบริษัท ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยลบที่มีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท ได้แก่ ผลการดำเนินงานที่ถดถอยลงหรือโครงสร้างเงินทุนที่อ่อนแอลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

NPS209A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,013.4 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB

NPS218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB

NPS242A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,383.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB

NPS258A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,298.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ

       โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

       ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!