หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 22ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ.กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล'ที่ 'AAA'แนวโน้ม 'Stable'

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ระดับ 'AAA' ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ ‘คงที่’ โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (หรือ กฟผ. ซึ่งได้รับอันดับเครดิต ‘AAA/Stable’ จากทริสเรทติ้ง)

       และบทบาทที่สำคัญของบริษัทในการเป็นตัวแทนของ กฟผ. เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในต่างประเทศ เนื่องจาก กฟผ. ถือหุ้นในบริษัท 100% บริษัทจึงถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ การประเมินอันดับเครดิตดังกล่าวยังได้พิจารณาถึงการบูรณาการที่เป็นหนึ่งเดียวระหว่าง กฟผ. และบริษัท รวมถึงการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก กฟผ. ด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

บทบาทการเป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟผ.

       บริษัทได้รับการก่อตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม 2550 เพื่อเป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟผ. ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในต่างประเทศ ทั้ง กฟผ. และบริษัทถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายของไทยโดย กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในบริษัท ด้วยเหตุนี้ สถานะอันดับเครดิตของบริษัทจึงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสถานะอันดับเครดิตของ กฟผ.

       นับตั้งแต่ก่อตั้ง ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทก็สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ กฟผ. มาโดยตลอด โดยบริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนของ กฟผ. เพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทนั้นก็เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศรวมถึงสร้างผลตอบแทนให้แก่ กฟผ.

บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกับ กฟผ.

       ปัจจัยสำคัญที่ทริสเรทติ้งนำมาใช้ประกอบการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างเครดิตของบริษัทและ กฟผ. นั้นก็คือการที่บริษัทมีบูรณาการที่เป็นหนึ่งเดียวกับ กฟผ. ทั้งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้ง กฟผ. เป็นผู้แต่งตั้งและกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในขั้นตอนการลงทุนของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการลงทุนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วจะต้องเสนอให้ กฟผ. ตรวจสอบก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้าย

       ทริสเรทติ้ง เชื่อว่า กฟผ. จะยังคงให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างเต็มที่เนื่องจากบริษัทเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาวของ กฟผ. ในการนี้ กฟผ. ได้จัดเตรียมเงินเพิ่มทุนไว้ให้แก่บริษัทรวมทั้งสิ้น 1.7 หมื่นล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนตามแผนของบริษัท โดย ณ เดือนมีนาคม 2563 กฟผ. ได้เพิ่มทุนให้แก่บริษัทไปแล้วรวม 1.22 หมื่นล้านบาท ซึ่งเงินจำนวน 1.13 หมื่นล้านบาทที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นใช้ไปในการลงทุนใน .โครงการน้ำเงี้ยบ 1’ (Nam Ngiep 1)’โครงการมายตง’ (Mong Ton) และ ‘โครงการกวางจิ 1’ (Quang Tri 1) รวมถึงใช้ลงทุนใน “Adaro Indonesia”

ธุรกิจเหมืองถ่านหินยังคงเป็นแหล่งกระแสเงินสดหลักของบริษัท

       ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Adaro Indonesia จะยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทต่อไปในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า โดย Adaro Indonesia เป็นหนึ่งในผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียด้วยกำลังการผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 50 ล้านตันต่อปี และมีปริมาณสำรองถ่านหินที่พิสูจน์ได้จำนวน 744 ล้านตัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

       บริษัทถือหุ้น 11.53% ใน Adaro Indonesia ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปลายปี 2559 นับตั้งแต่ที่ได้เริ่มลงทุนใน Adaro Indonesia บริษัทได้รับเงินปันผลแล้วรวมทั้งสิน 5.61 พันล้านบาท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งประมาณการว่าบริษัทจะได้รับเงินปันผลประมาณ 400 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2564 และประมาณ 900 ล้านบาทในปี 2565 ภายใต้สมมติฐานราคาถ่านหิน Newcastle Coal Index ที่ประมาณ 60-65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน โดยรายได้เงินปันผลนี้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทที่ประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี

ลงทุนในโรงไฟฟ้า 3 โครงการ

       ปัจจุบันการลงทุนของบริษัทประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 3 แห่งในต่างประเทศและการลงทุนใน Adaro Indonesia ซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า 3 แห่งนั้นมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 4,257 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกวางจิ 1 ในประเทศเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตงในประเทศเมียนมา

โครงการน้ำเงี้ยบ 1 เริ่มดำเนินงาน

       โครงการน้ำเงี้ยบ 1 ได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งมีความล่าช้าจากกำหนดการเดิมไป 6.5 เดือน เนื่องจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างโรงไฟฟ้าหลักซึ่งทำให้ตำแหน่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น 957.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นยังอยู่ในวงเงินงบประมาณการลงทุน โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีจำนวนประมาณ 51.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยจากเงินประกันภัยจากความล่าช้าในการเริ่มดำเนินงานประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

       โครงการน้ำเงี้ยบ 1 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 269 เมกะวัตต์กับ กฟผ. ระยะเวลา 27 ปี โดยในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2562 โครงการสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 412 ล้านหน่วย โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายประมาณ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทริสเรทติ้งประมาณการว่าบริษัทจะได้รับเงินปันผลจากโครงการนี้ประมาณ 150-200 ล้านบาทต่อปีตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

โครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา

       ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 2 โครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกวางจิ 1 ในประเทศเวียดนามซึ่งได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิตติดตั้งที่ขนาด 1,320 เมกะวัตต์ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาค่าไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) โดยบริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนเข้าโครงการเมื่อเริ่มการก่อสร้างในปี 2564 หลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN แล้ว สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตงในประเทศเมียนมานั้นได้เลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของแผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศเมียนมาก่อน

       นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Chaleun Sekong Co., Ltd. (CSG) เพื่อร่วมกันซื้อเงินลงทุน 80% ในโครงการน้ำงึม 3 จาก Electricity Du Laos (EDL) โดยบริษัทจะลงทุน 25% และ CSG จะลงทุน 55% ในโครงการนี้ โครงการน้ำงึม 3 ซึ่งตั้งอยู่ใน สปป.ลาว เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 480 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน EDL เป็นเจ้าของโครงการนี้ทั้งหมด โครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 79% และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งโครงการนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าไฟฟ้าและองค์ประกอบด้านเทคนิคโดยคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อบริษัทที่ดำเนินโครงการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนเข้าโครงการต่อไป

ไม่มีหนี้เงินกู้ไปจนถึงปี 2565

       แผนการลงทุนของบริษัทในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงการกวางจิ โครงการน้ำงึม 3 ส่วนลงทุนเพิ่มเติมใน Adaro Indonesia และการซื้อกิจการในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนั้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 8.67 พันล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากการเพิ่มทุนของ กฟผ. ประมาณ 5.2 พันล้านบาทรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ซึ่ง ณ เดือนมีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 5.96 พันล้านบาท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • การลงทุนใน Adaro Indonesia และโครงการน้ำเงี้ยบ 1 จะมีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนประมาณ 600 ล้านบาทถึง 1 พันล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565
  • เงินปันผลจากการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 400-600 ล้านบาทต่อปีระหว่างปี 2563-2564 และประมาณ 900 ล้านบาทในปี 2565
  • เงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทในปี 2563 และ 3.8-4.8 พันล้านบาทต่อปีในปี 2564-2565
  • เงินลงทุนจะใช้ในโครงการกวางจิ 1 โครงการน้ำงึม 3 และ Adaro Indonesia รวมทั้งเผื่อสำหรับการซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

แนวโน้มอันดับเครดิต

               แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ'คงที่' สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย กฟผ. และจะยังคงบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนการลงทุนของ กฟผ. ในต่างประเทศต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากสถานะเครดิตของ กฟผ. ถูกปรับลดลงอย่างมีสาระสำคัญ หรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ กฟผ. เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมไปถึงการถือหุ้นและการบูรณาการระหว่างกัน หรือการสนับสนุนจาก กฟผ. ที่ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เป็นต้น

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Rating Methodology for Government-Related Entities, 6 มิถุนายน 2560

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi)

อันดับเครดิตองค์กร: AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

    บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

    ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!