หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 25ทริสเรทติ้ง ยกเลิก 'เครดิตพินิจ'แนวโน้ม 'Negative''บ.พรีเชียส ชิพปิ้ง', คงอันดับเครดิตองค์กร ที่ 'BB+' หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ 'BB', และกำหนดแนวโน้ม 'Negative'

        ทริสเรทติ้งยกเลิก 'เครดิตพินิจ'แนวโน้ม 'Negative' หรือ'ลบ' ที่ให้ไว้แก่อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ BB+’ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ BB’ ในขณะเดียวกันยังกำหนดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น Negative’ หรือ ‘ลบ’ ด้วย

        การประกาศผลอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้นที่ลดลงหลังจากที่บริษัทสามารถขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปได้ อีกทั้งยังได้รับเงินจากการลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A มูลค่า 54.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1.5 ปีจากเดิม ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าคงค้างอยู่ที่ 50.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1.57 พันล้านบาท)

        และบริษัทยังได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A มูลค่า 99.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ซึ่งมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราจากจำนวน 3.59 พันล้านบาท) ให้ขยายเวลาครบกำหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1.5 ปีจากเดิม ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งและได้รับเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือคืนจำนวน 40.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อีกด้วย โดยบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากสัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าวจำนวน 27.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

        สำหรับ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) กล่าวคือ ค่าระวางเรือ (Time Charter Rate -- TC) โดยเฉลี่ยของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลง 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 7,249 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อลำต่อวัน ในขณะที่รายได้ก็ลดลงเช่นเดียวกันกับค่าระวางเรือ บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเงินทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกัน

        ส่วนภาระหนี้นั้นยังอยู่ในระดับสูง บริษัทมีหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับ 9.2 เท่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับ 5.2% (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน)

        แม้ว่า แรงกดดันเรื่องปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้ผ่อนคลายลงและมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในระยะ 12 เดือนข้างหน้า แต่ทริสเรทติ้งก็มีมุมมองว่าบริษัทจะยังคงเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงานเป็นอย่างมากในตลอดช่วงปี 2563-2564 ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ผลกระทบที่ยืดเยื้อจากโรคโควิด 19 และปัญหาเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต Negative’ หรือ ‘ลบ’ สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งว่าผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไปในปี 2563-2564 จากทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ผลกระทบที่ยืดเยื้อจากโรคโควิด 19 และปัญหาเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        แนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับเปลี่ยนมาเป็น Stable’ หรือ ‘คงที่’ ได้หากบริษัทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ โดยที่ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและบริษัทสามารถดำรงสถานะสภาพคล่องเอาไว้ได้อย่างเพียงพอ อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ มีความยืดเยื้อยาวนานจนส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทอ่อนแอยิ่งขึ้นและ/หรือสถานะสภาพคล่องของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีสาระสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL)

อันดับเครดิตองค์กร: BB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

        PSL211A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงิน 3,590 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BB

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

        ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

        ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!