หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 24ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท 'บ.ดีแทค ไตรเน็ต' ที่ระดับ 'AA' แนวโน้ม'Stable'

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่ระดับ AA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable’ หรือ’คงที่’ พร้อมทั้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทของบริษัทที่ระดับ AA’ ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

       โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของ บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิต AA/Stable’ จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไทย โดยบริษัทแม่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทและบริษัทแม่แล้ว อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจึงมีระดับเท่ากันและจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ด้วย

       อันดับเครดิตยังมีปัจจัยเสริมจากการสนับสนุนจาก Telenor ASA (Telenor) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแม่ของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวก็มีข้อจำกัดบางประการจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมสื่อสารแบบไร้สาย ตลอดจนการลงทุนในระดับสูงเพื่อใช้ชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่และเพื่อขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ๆ

       ในปี 2563 การห้ามการเดินทางและการจำกัดการทำกิจกรรมนอกเคหะสถานเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ส่งผลทำให้รายได้จากซิมท่องเที่ยวและบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) ของบริษัทลดลง ยอดขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และการขยายฐานลูกค้าต้องมีอุปสรรคจากการที่ ‘ศูนย์บริการดีแทค’ และร้านจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์แบบค้าปลีกต้องปิดดำเนินการชั่วคราวในช่วงการออกมาตรการปิดประเทศและจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว

       แต่ในทางตรงกันข้าม รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลกลับเติบโตเพิ่มขึ้นจากมาตรการขอความร่วมมือทำงานจากบ้าน (Work-from-Home) ของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการดำเนินกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคม

       ผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของบริษัทแม่และของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สอดคล้องกับประมาณการของ

       ทริสเรทติ้ง โดยบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีรายได้จากการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ทั้งสิ้น 3.92 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charges – IC) จำนวนประมาณ 3 หมื่นล้านบาท สถานะทางการเงินของบริษัทแม่อยู่ในระดับดี โดยมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 1.58 หมื่นล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรากำไรที่ระดับ 40.1% และมีเงินทุนจากการดำเนินงานประมาณ 1.37 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จะมีเงินทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ระดับ 2.55-2.75 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565

       ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทดีแทค ไตรเน็ต มีฐานลูกค้าจำนวน 18.8 ล้านราย ลดลงจาก 20.6 ล้านราย ณ ปลายปี 2562 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทสร้างรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งสิ้น 2.78 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 93% ของรายได้จากการให้บริการของบริษัทแม่ รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทลดลงประมาณ 1% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้จากซิมท่องเที่ยวและรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติเป็นสำคัญ นอกจากนี้ รายได้จากการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ลดลงประมาณ 26% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

       รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมูลของบริษัทเติบโตเล็กน้อยจากการที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย (Average Revenue Per User – ARPU)ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 253 บาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 249 บาท ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายประมาณ 1.16 หมื่นล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 การที่บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงและพยายามลดต้นทุนต่าง ๆ ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในระดับหนึ่ง

       ณ เดือนมิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 6.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 5.95 หมื่นล้านบาท ณ เดือนธันวาคม 2562 ในช่วง 3 ปีข้างหน้าทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะยังคงมีหนี้สินทางการเงินอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาจากภาระการชำระค่าคลื่นความถี่ ตลอดจนเงินลงทุนขนาดใหญ่เพื่อขยายโครงข่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้

       ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะใช้งบลงทุนโดยรวมประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทในการขยายโครงข่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระการชำระใบอนุญาตค่าคลื่นความถี่อีกปีละ 5.6 พันล้านบาทถึง 1.32 หมื่นล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 5.5-6.5 เท่า แหล่งเงินทุนของบริษัทจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นหลัก โดยทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้าได้เมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทแม่และการสนับสนุนที่บริษัทได้รับจากบริษัทแม่อย่างเต็มที่

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะทางการตลาดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไทยและจะยังคงสภาพคล่องที่เพียงพอได้ต่อไป นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

       ตามวิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่ม (Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้ง อันดับเครดิตของบริษัทดีแทค ไตรเน็ต จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทแม่ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทดีแทค ไตรเน็ต ด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)

อันดับเครดิตองค์กร: AA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

DTN213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA

DTN217A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA

DTN227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA

DTN237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA

DTN244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA

DTN247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA

DTN257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA

DTN267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA

DTN267B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA

DTN274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA

DTN279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA

DTN28DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 AA

DTN299A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 AA

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี AA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

       ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

       บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

       ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!