หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Fitch5ฟิทช์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็น 'ลบ' และคงอันดับเครดิต

       ฟิทช์ เรทติ้งส์ – สิงคโปร์/ กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม 2563: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency IDR) และแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็น ‘แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ’ จาก ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’

       ขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency IDR) ของธนาคารที่ ‘BBB+’ และ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ และฟิทช์ยังได้คงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term Foreign Currency IDR) ของธนาคารที่ ‘F1’ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ และอันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) ที่ ‘2’ โดยอันดับเครดิตอื่นไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้

       การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารแม่ ซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (A-/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จากประกาศอันดับเครดิต “Fitch Revises Outlook on MUFG Group and Affiliates to Negative; Affirms Ratings”) 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

       อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY พิจารณาจากมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่า  BAY เป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคต่อ MUFG และน่าจะได้รับการสนับสนุนพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติจากธนาคารแม่ (extraordinary support) โดย MUFG มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY ที่ 76.9%  และมีอำนาจการบริหารงานควบคุมและมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจในระดับที่มีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการให้การสนับสนุนทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

       ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

       การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ MUFG กลับเป็น ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’ น่าจะส่งผลในลักษณะเดียวกันต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY

       โอกาศที่อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ BAY จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากปัจจุบันอันดับเครดิตของธนาคารมี “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” ในขณะที่อันดับเครดิตสนับสนุนของ BAY น่าจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ BAY ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ ทั้งนี้อันดับเครดิตภายในประเทศไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากเป็นระดับที่สูงที่สุดแล้ว

       ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

       การที่ MUFG มีความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่ BAY ลดลง เช่นในกรณีที่ MUFG ถูกปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ  จะส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารลูก

       การลดลงของโอกาสที่ MUFG จะให้การสนับสนุนแก่ BAY จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารลูก ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% รวมทั้งการลดระดับความเชื่อมโยงในด้านการบริหารจัดการและควบคุมของธนาคารแม่ อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

       รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ BAY สามารถหาได้จากรายงาน “Fitch Downgrades Bank of Ayudhya to 'BBB+'; Outlook Stable” ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

       อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY มีความเชื่อมโยงกับโครสร้างอันดับเครดิตของ MUFG

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

        หากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ แสดงว่าธนาคารมีระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต ไม่เกินระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม

               ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก Fitch’s ESG Relevance Scores  ที่ www.fitchratings.com/esg

Fitch Revises Outlook on Bank of Ayudhya to Negative; Affirms Ratings

       Fitch Ratings - Singapore/Bangkok - 13 Aug 2020: Fitch Ratings has revised the Outlook on Bank of Ayudhya Public Company Limited's (BAY) Long-Term Issuer Default Rating (IDR) and National Long-Term Rating to Negative from Stable. At the same time, Fitch has affirmed BAY's Long-Term IDR of 'BBB+' and National Long-Term Rating of 'AAA(tha)'. Fitch has also affirmed BAY's Short-Term IDR at 'F1', National Short-Term Rating at 'F1+(tha)' and Support Rating at '2'. All other ratings are not affected by the rating action.

       The revised Outlook follows a similar rating action on the Long-Term IDR of BAY's parent, MUFG Bank, Ltd. (A-/Negative) on 4 August 2020; see, Fitch Revises Outlook on MUFG Group and Affiliates to Negative; Affirms Ratings, at www.fitchratings.com/site/pr/10131407

KEY RATING DRIVERS

       BAY's IDRs, Support Rating and National Ratings are driven by Fitch's belief that the bank is a strategically important subsidiary of MUFG and would receive extraordinary support from its parent. MUFG owns 76.9% of BAY, and there are significant control and business linkages between the two entities, as well as ongoing financial support.

RATING SENSITIVITIES

       Factors that could, individually or collectively, lead to positive rating action/upgrade:

         A revision of MUFG's Long-Term IDR to Stable would be likely to result in similar rating action on BAY's Long-Term IDR and National Long-Term Rating.

       Potential upside to BAY's Long-Term IDR appears improbable due to the Negative Outlook. The Support Rating would be upgraded if the Long-Term IDR were to be upgraded. There is no upside to the National Long-Term Rating as it is at the highest point in the scale.

       Factors that could, individually or collectively, lead to negative rating action/downgrade:

       A reduced ability by MUFG to support BAY, as indicated by a downgrade of MUFG's Long-Term IDR, would be likely to lead to a downgrade of the subsidiary's Long-Term IDR and National Long-Term Rating.

        A lower propensity by MUFG to support BAY would also be negative for the subsidiary's Long-Term IDR and National Long-Term Rating; this may be indicated by a decline in shareholding to below 75%, combined with a decline in management control and business linkages. However, Fitch does not expect this to occur in the near term.

        Further details on BAY's key rating drivers and rating sensitivities, including discussion on its other ratings, are available at, Fitch Downgrades Bank of Ayudhya to 'BBB+'; Outlook Stable, at www.fitchratings.com/site/pr/10117077

BEST/WORST CASE RATING SCENARIO

        International scale credit ratings of Financial Institutions and Covered Bond issuers have a best-case rating upgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a positive direction) of three notches over a three-year rating horizon; and a worst-case rating downgrade scenario (defined as the 99th percentile of rating transitions, measured in a negative direction) of four notches over three years. The complete span of best- and worst-case scenario credit ratings for all rating categories ranges from 'AAA' to 'D'. Best- and worst-case scenario credit ratings are based on historical performance. For more information about the methodology used to determine sector-specific best- and worst-case scenario credit ratings, visit [https://www.fitchratings.com/site/re/10111579]

REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING

       The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

PUBLIC RATINGS WITH CREDIT LINKAGE TO OTHER RATINGS

        The IDRs, Support Rating, and National Ratings of BAY are linked to the credit profile of MUFG.

ESG CONSIDERATIONS

               The highest level of ESG credit relevance, if present, is a score of 3. This means ESG issues are credit-neutral or have only a minimal credit impact on the entity(ies), either due to their nature or to the way in which they are being managed by the entity(ies). For more information on Fitch's ESG Relevance Scores, visit www.fitchratings.com/esg.

               Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Tania Gold

Senior Director

Primary Rating Analyst

International

+65 6796 7224

                              Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay #22-11, South Tower Singapore 048583

Parson Singha

Senior Director

Primary Rating Analyst

National

+66 2 108 0151

Fitch Ratings (Thailand) Limited Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini Bangkok 10330

Jindarat Sirisithichote

Associate Director

Secondary Rating Analyst

National

+66 2 108 0153

Parson Singha

Senior Director

Secondary Rating Analyst

International

+66 2 108 0151

Jonathan Cornish

Managing Director

Committee Chairperson

+852 2263 9901

APPLICABLE CRITERIA

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!