หมวดหมู่: ICT

9164 CDA...กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดหลักสูตร

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร’ (CDA) รุ่นที่ 2 ดีป้า

          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้าพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ Thailand Digital Society after COVID-19 pandemic เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารรับมือหลังวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งได้เปิดมุมมองถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5Gที่มีผลต่อภาคการเกษตรสมัยใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้านายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

          ซึ่งผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 50 คนอาทิ ... จัตุมงคล โสณกุล, นายกิติกร ลิมปนพงศ์เทพ, นายเกรียงไกร วัฒนาสว่าง, นางจงกลนี แก้วสด, ดร.จิราพร ศิริคำ, นายชวิศ ยงเห็นเจริญ, ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร, นายชิษณุชา บุดดาบุญ, นางณฐอร อินทร์ดีศรี, นางสาวณพีรา เตชาชาญ,นายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์, นายณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์, นางสาวดวงพร อุดมทิพย์, นางทัศนีย์ ทองมี, นายธนบดี สวัสดิ์ศรี,นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ, นายธนา ใยบัวทอง, ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์, นายธำรงเกียรติ อุทัยสาง, นายนคินทร์ ปิยารมย์, นายนราพัฒน์ แก้วทอง, นางสาวนันทวรรณ สุริย์, นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล, นายเบญจพล พาลี, นายปณิธาน มีไชยโย, นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล, นางพรพนิต รัตนกุล, นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ, นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย, นายภานิต ภัทรสาริน,นายภานุ เนื่องจำนง, ดร.มลวิภา เตชาวัฒนากูล, นายมิตรดนัย สถาวรมณี, ดร.เมธี พะยอมยงค์, นายยุทธพงศ์ มีแก้ว, นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์, นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์, นางลักขณา ตั้งจิตนบ, ดร.วัฒนา พุฒิชาติ, นายวิทวัส ปัญญาแหลม, นายวิเธียรณ์ จันทะเรือง, นายวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล, นางสาวศลิษา หาญพานิช, นายศุภชัย สามเสน, ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล, นายสมัย ลี้สกุล, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย, นายสิทธิพร ก้อนแก้ว, นายสุภกิจ ลักษณะศิริ, ดร.สุรจิต ลักษณะสุต, นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง, นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง, นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์, นางสาวอรวรรณ ติลกเรืองชัย, ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์, นางอัญชนา ตราโช, นายอาณัติ กลิ่นส่ง, นางสาวอินทิรา ฟุ้งมงคลเสถียร เป็นต้น ร่วมในครั้งนี้ฯ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ .ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

 

A9164

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!