หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 1 กันยายน 2563

 

ขอปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วย การขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ โดยตัด ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาออกจากคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้องค์ประกอบอื่นและอำนาจหน้าที่คงเดิม ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

          สาระสำคัญของเรื่อง 

          คค. รายงานว่า

          1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจำ ได้รายงาน คค. ว่า เห็นควรกำหนดการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วนเกี่ยวกับการเจรจาการบินระหว่างประเทศ และเรื่องสำคัญอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          2. โดยที่คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่และกำหนดท่าทีในการเจรจาทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศ แต่เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ คค. แล้ว ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ จึงเห็นควรตัดผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ออกจากคณะกรรมการดังกล่าว (เดิมมีคณะกรรมการฯ รวม 12 ตำแหน่ง)

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

          1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

          2. นายรัชฎา สุริยกุล อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          3. นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          4. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้

          5. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม รับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ

          2. นายสหกรณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ

          3. พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปดำรงตำแหน่งแทนผู้ครองตำแหน่งเดิมซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม

          4. พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปดำรงตำแหน่งแทนผู้ครองตำแหน่งเดิมซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

          5. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นการโอนไปดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ

          ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งนายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้ง นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ตามมติคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 7 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี และให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

          1. นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  ประธานกรรมการ

          2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

          3. นางจินตนา พันธุฟัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

          4. รองศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

          5. นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

          6. รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินยวง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

          7. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

          1. ย้าย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

          2. โอน นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมศุลกากร

          3. โอน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ (นักบริหารสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต

          4. โอน นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

          ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

          1. นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          2. นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          3. นายวุฒิไร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

          ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการแต่งตั้งหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายรณภพ ปัทมะดิษ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9063

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!