หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV ร่างกฎกระทรวงผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล .. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

         ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการแก้ไขปรับปรุงการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล .. 2558 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

         สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

          1. กำหนดบทนิยามคำว่า สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะ การให้บริการของสถานพยาบาล และบทนิยามคำว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหมายความว่า สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะ การให้บริการของสถานพยาบาล

          2. กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการตามประเภทและลักษณะการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

          3. กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามลำดับ มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประเภทสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์หรือสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และประเภทคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขานั้นๆ หรือสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบโรคศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามลำดับ

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9058

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!