หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyการขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้

          1. เห็นชอบการขอปรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบเพื่อทดแทนการยกเลิกระบบ Phetchaburi-Sriracha (PS) ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 1 และแผนงานก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ Asia Direct Cable (ADC) ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 3 โดยงบประมาณการดำเนินการดังงกล่าวคงอยู่ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ดังนี้

 

9052 1

 

          2. เห็นชอบการปรับแผนการดำเนินโครงการ ASEAN Digital Hub ในกิจกรรมย่อยที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ทำให้ระบบเคเบิลใต้น้ำ PS ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงข่ายซึ่งมีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน และกิจกรรมย่อยที่ 3 การลงทุนก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่มีกรอบระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการกิจกรรมย่อยที่ 3 จากปี .. 2563 เป็น .. 2565

          สาระสำคัญของเรื่อง

          เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (19 มกราคม 2559 และ 1 สิงหาคม 2560) เห็นชอบโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ซึ่งต่อมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (บมจ. กสท) ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) แจ้งว่ามีปัญหาในกิจกรรมย่อยที่ 1 และ 3 ดังนี้

 

9052 2

 

          ดังนั้น ดศ. ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับแผนการดำเนินการของกิจกรรมย่อยที่ 1 และกิจกรรมย่อยที่ 3 สรุปดังนี้

9052 3

*แม้ว่าการปรับกรอบวงเงินของกิจกรรมย่อยที่ 1 ในครั้งนี้จะทำให้วงเงินเพิ่มขึ้น 113.87 ล้านบาท แต่เนื่องจากกิจกรรมย่อยที่ 2 ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช้งบประมาณต่ำกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ 146.87 ล้านบาท จึงทำให้วงเงินของโครงการในภาพรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,967 ล้านบาท (2,213.87 + 573.13 + 2,180) ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

 

         คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้รับทราบการขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบ/ไม่มีข้อขัดข้อง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 1 กันยายน 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A9052

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!